Zespół

dr Nicolas MASLOWSKI, dyrektor

Socjolog i politolog. Adiunkt na Uniwersytecie Karola w Pradze na Wydziale socjologii historycznej. Wykładał stosunki międzynarodowe i dyplomację na Uniwersytecie ekonomicznym (Praga). Studiował w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (IEP), w 2009 r. obronił doktorat z nauk politycznych na Uniwersytecie Paris X - La Défense Nanterre. W swoich pracach zajmuje się Europą Środkową, okresem komunizmu i post-komunizmu, stosunkami międzynarodowymi oraz socjologią historyczną uznania, a ostatnio kwestiami migracji, bezpieczeństwem w Europie i pamięcią zbiorową. Języki: francuski, polski, czeski, angielski. 

Wybrana bibliografia [monographies choisies] :

MASLOWSKI, Nicolas – ŠALANDA Bohuslav (ed.), Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie [Jak analizować podmiot i zmianę społeczną w perspektywie socjologii historycznej / Comment étudier l’acteur et le changement social dans une perspective de sociologie historique] Praha: Karolinum, 2017.

MASLOWSKI, Nicolas - ŠUBRT, Jiří a kol., Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. [Pamięć zbiorowa, zagadnienia teoretyczne / La mémoire collective, questions théoriques] Praha: Karolinum, 2015.

MASLOWSKI, Nicolas. Manifester en République tchéque, Protestation et société civile [Manifestacje w Republice czeskiej. Protesty i społeczeństwo]. EUE 2011, Sarrebruck, Paris: 2011.

HLAVIČKOVÁ, Zora - MASLOWSKI, Nicolas. The Weight of History in Central European Societies of the 20th Century. Central European Studies in Social Science [Znaczenie historii w społeczeństwach środkowoeuropejskich], CES (Central European Seminar). Prague, 2005. 

HLAVIČKOVÁ, Zora - MASLOWSKI, Nicolas (ed). Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy: od mobilizace k identitě Středoevropské studie v sociálních vědách. Praha, 2005.

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

-----

Sociologue, politiste. Il est actuellement maître de conférences détaché de l’Université Charles de Prague (Département de sociologie historique). Il enseignait aussi auparavant à l’Université d’économie (Prague) les relations internationales et la diplomatie. Ancien élève de l’IEP de Paris, il a soutenu son doctorat (2009) à l’université de Paris X - La Défense Nanterre. Il travaille sur l’Europe Centrale, le communisme et le post-communisme, les relations internationales ainsi que la sociologie historique de la reconnaissance, récemment sur les migrations, la sécurité en Europe et la memoire collective. Languesfrançais, polonais, tchèque, anglais.

 


df_1Dorota FELMAN, koordynator projektów

Absolwentka Uniwersytetu Paris-III Sorbonne-Nouvelle. Po trzydziestu latach studiów i pracy zawodowej we Francji jako dziennikarka, tłumaczka i redaktorka wydawnicza, od kwietnia 2011 r., w ekipie Ośrodka Kultury Francuskiej UW. Dwujęzyczna i dwukulturowa, od lat pracująca „na odcinku" wymiany kulturalnej między Francją i Polską. Pasjonatka literatury, francuskiej i polskiej w szczególności i wielbicielka najbardziej francuskiego z polskich pisarzy czyli Witolda Gombrowicza. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

-----

Diplômée de l'Université Paris-III Sorbonne Nouvelle. Après trente ans de vie et de travail en France en tant que journaliste, traductrice et rédactrice, elle a rejoint en avril 2011 l'équipe du Centre de civilisation française de l'Université de Varsovie. Bilingue et biculturelle, elle travaille presque naturellement dans le domaine des échanges culturels entre la France et la Pologne depuis des années. Passionnée de littératures française et polonaise, elle compte notamment parmi les fans de Witold Gombrowicz, le plus français des écrivains polonais.

 


Ewa_Liszewska_2

Ewa LISZEWSKA, kustosz

Absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w 1988 r. Od 1995 r. pracuje w bibliotece Ośrodka Kultury Francuskiej UW. Interesuje się literaturą współczesną francuską i amerykańską.  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.          Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

-----

Diplomée de l'Université de Varsovie (master de sciences de l'information et des bibliothèques). Elle a debuté sa carrière à la Bibliothèque de l'Université de Varsovie en 1988, avant de rejoindre le Centre de civilisation française en 1995, où elle travaille comme bibliothécaire. Elle s'intéresse aux littératures française et américaine contemporaines. 

 


ASYSTENCI NAUKOWI
CHERCHEURS ASSISTANTS

 

dr François-Ronan DUBOIS

Doktor literatury francuskiej w zakresie literatury nowożytnej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą historii kultury francuskojęzycznej Europy w czasach nowożytnych oraz historii i teorii współczesnych mediów anglojęzycznych. Autor pracy wydanej przez Impressions Nouvelles (Bruksela) oraz czterdziestu artykułów naukowych z dziedziny literatury, informacji, komunikacji i miedioznawstwa. Wykładowca Uniwersytetu w Grenoble i École Nationale d’Ingénieurs. Tłumacz ATD Quart Monde. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

-----

Docteur en Littérature Française, Agrégé de Lettres Modernes. Spécialiste d’histoire culturelle de l’Europe francophone à l’époque moderne et d’histoire et théorie des médias contemporains de langue anglaise. Auteur d’un ouvrage aux Impressions Nouvelles (Bruxelles) et d’une quarantaine d’articles en littérature, en sciences de l’information et de la communication et en études des médias. A enseigné en France à l’Université Grenoble Alpes et l’École Nationale d’Ingénieurs. Traducteur pour ATD Quart Monde. 

 


 

Alicja JAWORSKA

Absolwentka Instytutu Romanistyki UW, Instytutu Kultury Polskiej UW, a także Wydziału Lettres et Langues Uniwersytetu w Poitiers. Językoznawczyni, zajmuje się analizą dyskursu i problematyką pamięci zbiorowej; jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim obiegu dyskursów i pojęcia wydarzenia medialnego. Przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Romanistyki UW. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

-----

Diplômée de l’Institut d’Études Romanes et de l’Institut de la Culture Polonaise de l’Université de Varsovie ainsi que de la Faculté Lettres et Langues de l’Université de Poitiers. Linguiste, elle s’occupe de l’analyse du discours et de la mémoire collective; ses champs de recherche touchent notamment la circulation des discours et le concept de l’événement médiatique. Elle prépare sa thèse de doctorat à l’Institut d’Études Romanes de l’Université de Varsovie. 

 

 
 

Grupa badawcza
PÔLE RECHERCHE

 

Amanda DZIUBIŃSKA

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach stypendium studiowała także w Institut d'Études Politiques de Paris. Jej zainteresowania badawcze dotyczą współczesnej myśli konstytucyjnej, historii instytucji politycznych oraz systemów politycznych w ujęciu komparatystycznym. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą pozaparlamentarnej kontroli konstytucyjności prawa we Francji na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

-----

Diplômée de l’Institut de sciences politiques de l’Université de Varsovie. Boursière de l’Institut d'Études Politiques de Paris. Les champs de recherche: la pensée constitutionnelle contemporaine, l’histoire des institutions politiques, les systèmes politiques en perspective comparative. Elle prépare sa thèse de doctorat à la Faculté de sciences politiques et de relations internationales de l’Université de Varsovie; elle est consacrée au contrôle extra-parlementaire de la constitutionnalité de la loi en France.

 
 
 
 

Aneta KRZYWORZEKA-JELINOWSKA
 
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (socjologia, kulturoznawstwo) oraz Uniwersytetu Versailles Saint- Quentin-en-Yvelines (UVSQ) we Francji, socjolog. Studiowała na Uniwersytecie w Poitiers. Doktorantka Instytutu Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca (afiliowanego przy University of Michigan, ISR). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniu migracji, ze szczególnym uwzględnieniem polityk migracyjnych, różnorodności etnicznej, praw człowieka, tożsamości narodowej. Jest członkinią IASFM (International Association for the Study of Forced Migration). Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
 
----- 
 
Diplômée de l'Université Jagellonne (sociologie, études culturelles) et de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) en France, sociologue. Elle a étudié à l'Université de Poitiers. Doctorante à l'Institut d’Études Sociales du prof. Robert B. Zajonc (affilié à l'Université du Michigan, ISR). Ses intérêts scientifiques se concentrent sur la question des migrations, avec un accent particulier sur les politiques migratoires, la diversité ethnique, les droits de l'homme, l'identité nationale. Elle est membre de IASFM (Association Internationale pour l’Étude des Migrations Forcées).
 
 


dr Kinga TORBICKA 

Absolwentka Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Doktor nauk humanistycznych Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Pracę doktorską poświęciła systemom bezpiezpieczeństwa w Europie Środkowej po upadku Muru Berlińskiego. Badacz stowarzyszony Instytutu Europa Varietas w Zurichu. Zainteresowania badawcze dotyczą: bezpieczeństwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej w strefie euro-atlantyckiej ze szczególnym uwzględnieniem Grupy Wyszehradzkiej, Trójkąta Weimarskiego, Ukrainy oraz Rosji i kryzysu migracyjnego w Europie a także roli Francji w tym kontekście (polsko-francuskie stosunki polityczne od 1989 roku). Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

-----

Diplômée du Centre européen de l’Unviersité de Varsovie et de l’Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Docteure en sciences humaines de l’Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Elle a consacré sa thèse de doctorat aux systèmes de sécurité en Europe centrale après la chute du mur de Berlin. Chercheuse associée à l’Institut Europa Varietas à Zurich. Champs de recherche : sécurité de la région de l’Europe centrale et orientale dans la zone euro-atlantique, avec un intérêt particulier pour le Groupe Vysehrad, le Triangle de Weïmar, l’Ukraine et la Russie, la crise migratoire en Europe et le rôle de la France (les relations politiques franco-polonaises après 1989).

 


dr Catherine SUSKI-GRABOWSKI

Absolwentka Uniwersytetu Paris-Sud we współpracy z ENS Cachan (genetyka molekularna), obroniła rozprawę doktorską na temat replikacji DNA na Uniwersytecie Paris-Sud. Prowadziła badania w Sloan Kettering Institute Cancer Center, w Newym Jorku, w Weatherall Institute of Molecular Medicine Cancer Research Oxford University i w Instytucie Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk, gdzie jest promotorem rozprawy doktorskiej. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

-----

Diplômée de l'Université Paris-Sud en partenariat avec l’ENS Cachan (génétique moléculaire) elle soutient sa thèse sur le sujet de la réplication de l’ADN à l'Université Paris-Sud. Elle continue ses recherches au Sloan Kettering Institute, Cancer Center, à New York, Etats Unis, au Weatherall Institute of Molecular Medicine Cancer Research Oxford University, à Oxford, Grande Bretagne puis à l’institut de Biochimie et Biophysique, AcadémiePolonaise des Sciences, Varsovie Pologne, oùelle codirige une étudiante en thèse. Ses intérêts scientifiques se concentrent sur la réplication de l’ADN, et plus particulièrement sur les conséquences du manque de fidélité des polymérases pendant la réplication de l’ADN. Langues : Français, Polonais, Anglais. 

 


 

 

Badacze stowarzyszeni
CHERCHEURS ASSOCIÉS

 


 

dr Grégoire BRAULT

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwaSwoją rozprawę doktorską przygotował na temat pragma-semantyki na Uniwersytecie w Strasburgu, pod kierownictwem Georges Kleiber i Jean-Christophe Pellat. Wykładał lingwistykę i język francuski jako język obcy na Uniwersytecie w Strasburgu, a następnie był profesorem na Uniwersytecie Opolskim. Od tamtego czasu zawodowo zajmuje się kierowaniem instytucjami kulturalnymi i od 2014 roku jest dyrektorem Fundacji Alliance Française w Polsce.

 
-----
 
Docteur en Sciences du langage en 2001, il a effectué sa thèse en pragma-sémantique à l'Université de Strasbourg auprès de Georges Kleiber et Jean-Christophe Pellat. lI a enseigné la linguistique et le FLE à Strasbourg puis a été professeur à l'université d'Opole (Pologne). Il se consacre désormais à la direction d'établissements culturels et est délégué général de la Fondation Alliance Française en Pologne depuis septembre 2014.

 

 

 


 

dr Zofia CIELĄTKOWSKA

Filozofka, kuratorka, redaktorka, zajmuje się szerokim polem w krytyce – głównie sztukami wizualnymi oraz teatrem. Od wielu lat związana z myślą francuską; pracę magisterską poświęciła pierwszej rozprawie Maurice’a Merleau-Ponty’ego La structure du comportement (Filozofia, UJ, 2006), natomiast jej rozprawa doktorska była analizą koncepcji podmiotowości Maurice’a Merleau-Ponty’ego oraz Michela Foucault w rozszerzonym polu praktyki kultury (Ucieleśnienie podmiotu. Teoria filozoficzna a performance na tle współczesnej krytyki kultury, Filozofia, UJ, 2013). Absolwentka filozofii (Filozofia, UJ, 2006) oraz studiów kuratorskich (Historia Sztuki, UJ, 2008). Stypendystka Wydziału Sztuk Wizualnych na Uniwersytecie w Buffalo (2010), członkini AICA (od 2011). W latach 2014-2016 wykładowczyni na Akademii Sztuki w Szczecinie. Od ponad 10 lat pisze i publikuje teksty do magazynów polskich i zagranicznych; jest autorką wywiadów, tekstów do wystaw, esejów czy krytycznych komentarzy dotyczących zjawisk we współczesnej kulturze (współpracuje m.in. z „Dwutygodnik.com”, „2+3D”, „Obieg”, „Contemporary Lynx”, „Tique Art.”). Bliskie są jej obszary współczesnej sztuki i teatru w kontekście społecznym oraz takie zagadnienia jak: praktyczne i symboliczne działanie wykluczeń, praktyki oraz mechanizmy kreowania władzy, tożsamości i pamięci. Mieszka i pracuje w Warszawie.

-----

Philosophe, curatrice, elle s’intéresse à l’espace critique, notamment dans le domaine des arts plastiques et du théâtre. Liée depuis plusieurs années avec la pensée française, elle a consacré son mémoire de maîtrise à l’ouvrage de Maurice Merleau-Ponty "La structure du comportement", alors que sa thèse de doctorat portait sur l’idée de subjectivité chez Maurice Merleau-Ponty et Michel Foucault dans un champ élargi des pratiques culturelles. Diplômée de philosophie et d’histoire d’art, boursière de la Faculté d’arts visuels à l’Unviersité de Buffalo (2010), membre de l’AICA (depuis 2011). Dans les années 2014-2016, enseignante à l’Académie de beaux-arts à Szczecin. Auteure de nombreux articles pour des revues polonaises et étrangères, elle collabore régulièrement avec "Dwutygodnik.com", "2+3D", "Obieg", "Contemporary Lynx", "Tique Art".

 


Dorota DREMIERRE

Absolwentka wydziału Literatury francuskiej uniwersytetu Paris-IV Sorbonne oraz Instytutu Filologii Klasycznej (specjalność Literatura i kultura renesansu) Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje dysertację doktorską w IFK UW oraz w École Pratique des Hautes Études na temat erudycyjnej rekonstrukcji antycznej koncepcji żałoby przez humanistów Trecento i Quattrocento. Stypendystka Rządu francuskiego. Interesuje się renesansem włoskim, francuskim i polskim. Jest autorką studiów na temat relacji kulturalnych między Polską a Francją w XV-XVII w. (Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, t. II). W Instytucie Filozofii i Socjologii PAN przygotowuje wydanie krytyczne podręcznika dialektyki stoickiej, Dialectica Ciceronis Adama Burskiego (1604).

-----

Diplômée de Lettres Modernes de l'Université Paris-IV Sorbonne et de Lettres Classiques (spécialité Littérature et Culture de la Renaissance) de l’Université de Varsovie. Elle prépare une thèse à l’Institut de Lettres Classiques (UW) et à l’École Pratique des Hautes Études sur la reconstruction érudite de la conception antique du deuil par les humanistes du Trecento et du Quattrocento. Boursière du Gouvernement français. Elle s’intéresse à la Renaissance italienne, française et polonaise. Auteur des études sur les relations culturelles entre la France et la Pologne aux XVe-XVIIe siècles (Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, t. II). À l’Institut de la Philosophie et de la Sociologie de l’Académie Polonaise des Sciences elle prépare l’édition critique d’un manuel de la dialectique stoïque, Dialectica Ciceronis d’Adam Burski (1604).

 


dr Franck DUHAUTOY

Franck Duhautoy jest doktorem nauk prawnych w zakresie prawa publicznego. Posiada także wykształcenie w dziedzinie historii romańskiej i jest profesorem historii oraz geografii w Liceum Francuskim w Warszawie. Swoją rozprawę doktorską poświęcił prawu do wody, między prawami człowieka a prawem biznesowym ( opublikowaną przez Johanet). Franck Duhautoy współpracował z inicjatywą „ Program Lascaux, refleksja na temat demokracji żywnościowej”, który był programem nauk prawnych wybranym przez Europejską Komisję ds. Badań. Jest autorem wielu artykułów opublikowanych w przeglądach prawniczych, takich jak „Droit de l’environnement, La Revue des droits de l’Homme, Comparative Law Journal of the Pacific ou Polish Review of International and European Law.” Podejmował różne tematy takie jak prawo do wody, międzynarodowe prawo inwestycyjne, możliwość przeżycia państw nieterytorialnych, prawo morskie oraz postępy prawa amerykańskiego w sprawie ocieplenia klimatycznego. Obecnie współpracuje  z projektem badawczym „Ecological Transition and Integrated Agri-food Systems” (ETIAS) Uniwersytetu w Nantes.

-----

Docteur en Droit public. Il est également titulaire d’une maîtrise d’histoire romaine et professeur d’histoire-géographie au Lycée français de Varsovie. Il a consacré sa thèse au droit à l’eau, entre droits de l’Homme et droit des affaires (publiée aux éditions Johanet). Franck Duhautoy a aussi collaboré au « Programme Lascaux, penser une démocratie alimentaire », programme d’étude en droit sélectionné par le Conseil européen de la recherche. Il est l’auteur de différents articles publiés au sein de revues juridiques comme Droit de l’environnement, La Revue des droits de l’Homme, Comparative Law Journal of the Pacific ou Polish Review of International and European Law. Il y a évoqué des thèmes aussi variés que le droit à l’eau, le droit international de l’investissement, la possible survie d’Etats déterritorialisés, le droit de la mer ou les avancées du droit étasunien sur le réchauffement climatique. Présentement, Franck Duhautoy collabore au projet de recherche « Ecological Transition and Integrated Agri-food Systems » (ETIAS) de l'Université de Nantes.

 


Gauthier GRASLIN

Geograf, absolwent Ecole Normale Supérieure LSH w Lyonie. Od 2011 r. jest nauczycielem historii i geografii w liceum francuskim w Warszawie. Zajmuje się migracjami (praca magisterska poświęcona przepływom migracyjnym w procesie metropolizacji Warszawy), a także sytuacją geopolityczną Europy środkowo-wschodniej w kontekście integracji europejskiej.

-----

Agrégé de géographie, ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure LSH de Lyon (2003-2008) et ancien allocataire moniteur à l'université de Lyon II (2008-2011), il enseigne depuis 2011 au Lycée Français de Varsovie. Ses centres d'intérêt portent sur la géographie des migrations (master en 2008 sur le rôle des flux migratoires dans le développement métropolitain de Varsovie) mais également sur les enjeux géopolitiques de l'intégration européenne pour l'Europe centrale et orientale.

 


Malwina Ewa KOŁODZIEJCZAK
 
Absolwentka prawa oraz bezpieczeństwa narodowego; współpracuje z Ośrodkiem Kultury Francuskiej w ramach projektu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Autorka kilkunastu artykułów z pogranicza bezpieczeństwa oraz prawa konstytucyjnego i międzynarodowego publicznego. 
 
----- 
 
Diplômée de droit et de sécurité nationale ; collaboratrice du Centre de civilisation française et d'études francophones de l'Université de Varsovie dans le cadre du projet concernant la sécurité nationale et internationale. Auteure de nombreux articles sur les questions de sécurité, droit constitutionnel et international. 
 
 
 

dr Jacek KUBERA

Socjolog, romanista, specjalizuje się w badaniu przemian tożsamości zbiorowych w kontekście migracyjnym i miejskim. Absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuje w Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego. Przebywał na stażach badawczych w École des Hautes Études en Sciences w Paryżu i na Université Paris VII Diderot. Uczestnik projektów badawczych poświęconych imigracji we Francji, polityce integracyjnej oraz relacjom między państwami Trójkąta Weimarskiego.

-----

Diplômé de sociologie et de philologie romane, il se spécialise dans les recherches sur les changements des identités collectives en contexte migratoire et urbain. Docteur en sociologie de l’Université Adam Mickiewicz, il travaille à l’Institut Occidental à Poznań. En tant que boursier, il a fait ses études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et à l’Université Paris VII Diderot. Membre des projets de recherche concernant l’immigration en France, la politique d’intégration et les relations entre les pays du Triangle de Weimar.

 


Ariadna LEWAŃSKA

Absolwentka Instytutu Filozofii UW i Centre de Recherches Politiques et Sociologiques Raymond Aron (EHESS) w Paryżu. Przygotowuje doktorat poświęcony zagadnieniu społeczeństwa otwartego, relacjom między filozofią, nauką, polityką i religią. Tłumaczka, autorka, nauczyciel akademicki. Mówi biegle po francusku, włosku i angielsku. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

-----

Philosophe politique; a fait ses études à l’Université de Varsovie, ensuite au Centre de Recherches Politiques et Sociologiques Raymond Aron (EHESS) à Paris comme boursière du Gouvernement Français. Elle prépare une thèse sur la question de la société ouverte, explore les relations entre la philosophie, la science, le politique et la religion. Traductrice, auteur et enseignante de philosophie. Elle parle français, italien et anglais. 

 

 


Szymon ŁUCYK

Absolwent historii - w ramach MISH - i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. We Francji otrzymał dyplom Master 2 historii i nauk filologicznych paryskiej Ecole Pratique des Hautes Etudes. Interesuje się relacjami francusko-polskimi, historią kultury w XX wieku i religioznawstwem. Pracuje nad doktoratem dotyczącym zaangażowania francuskich intelektualistów i artystów po stronie polskiej "Solidarności". Zawodowo przez blisko 10 lat dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, w tym przez pięć lat (2007-2012) w Paryżu jako korespondent zagraniczny agencji. Obecnie stały współpracownik "Tygodnika Powszechnego", dla którego pisze przede wszystkim o Francji i na tematy historyczne. Publikował m.in. w miesięczniku "Znak" i "Res Publice Nowej".  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

-----

Historien et journaliste de formation, diplômé de l'Université de Varsovie, il a obtenu en France par un diplôme Master 2 en histoire et en philologie a École Pratique des Hautes Études. Il s'interesse aux relations franco-polonaises, à l'histoire culturelle et aux sciences religieuses. Il prepare la thèse en co-tutelle concernant l'engagement des intellectuels et des artistes francais au côté de ¨Solidarnosc¨. Professionnellement, pendant une dizaine d'années un reporter l’Agence Polonaise de Presse (PAP) et journaliste-correspondant de cette agence à Paris (2007-2012). Il a réalisé des interviews avec des personnalités du monde politique en France, mais aussi du monde de la culture. Actuellement, collaborateur permanent de "Tygodnik Powszechny". Il a publié des articles dans le mensuel "Znak" et "Res Publica Nowa".

 


 

 dr hab. prof. nadzw. UO Fabrice MARSAC

 

 Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Marc Bloch-Starsburg 2  (Francja). Aktualnie wykładowca w Katedrze Kultury i Języka Francuskiego na Uniwersytecie Opolu, gdzie wykłada lingwistykę języka francuskiego oraz francuski w praktyce. Jego badania  naukowe dotyczą zasadniczo języka francuskiego, widzianego także z punktu widzenia innych  języków. Przede wszystkim wpisują się w dziedzinę syntaksy, semantyki i tradycyjnej gramatyki.

 

-----

Docteur en Sciences du langage de l’Université Marc Bloch-Strasbourg 2 (France), Fabrice Marsac est actuellement enseignant-chercheur (habilité à diriger des recherches) à la Chaire de culture et langue française de l’Université d’Opole (Pologne), où il enseigne notamment la linguistique française et le français pratique. Ses travaux de recherche portent essentiellement sur la langue française, y compris dans une perspective contrastive avec d’autres langues, et s’inscrivent principalement dans les domaines de la syntaxe, de la sémantique et de la grammaire traditionnelle.

 


dr Aneta NISIOBĘCKA
 

Absolwentka Instytutu Historii i Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Pracę doktorską, napisaną na podstawie nieznanych materiałów źródłowych z archiwów departamentalnych we Francji,poświęciła powrotowi Polaków z Francji do Polski po II wojnie światowej i ich adaptacji w okresie stalinowskim. Jej badania naukowekoncentrują się na historii relacji polsko-francuskich oraz historii emigracji polskiej we Francji w XX w. Jest pracownikiem Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Prywatnie: miłośniczka górskich wycieczek.

-----

Historien et journaliste de formation, diplômé de l'Université de Varsovie, il a obtenu en France par un diplôme Master 2 en histoire et en philologie a École Pratique des Hautes Études. Il s'interesse aux relations franco-polonaises, à l'histoire culturelle et aux sciences religieuses. Il prepare la thèse en co-tutelle concernant l'engagement des intellectuels et des artistes francais au côté de ¨Solidarnosc¨. Professionnellement, pendant une dizaine d'années un reporter l’Agence Polonaise de Presse (PAP) et journaliste-correspondant de cette agence à Paris (2007-2012). Il a réalisé des interviews avec des personnalités du monde politique en France, mais aussi du monde de la culture. Actuellement, collaborateur permanent de "Tygodnik Powszechny". Il a publié des articles dans le mensuel "Znak" et "Res Publica Nowa".

 


dr Laurence PREMPAIN

Absolwentka Uniwersytetu Lyon 2 – zarządzanie projektami kulturalnymi, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii współczesnej. Jej praca doktorska dotyczy strategii stosowanych przez Polaków/Polki, w tym tych/te pochodzenia żydowskiego, we Francji w latach 1935-1945. Przedmiotem jej badań były między innymi listy adresowane przez nich/nie do administracji francuskiej : to, co zostało w nich zapisane, ale także to, co zostało przemilczane, jako jedne z wielu strategii życia i przeżycia. Praca jest dostępna on-line. Jej badania, prowadzone z perspektywy gender, koncentrują się na migracjach studenckich, strategiach życiowych Polaków/Polek, w tym tych pochodzenia żydowskiego, we Francji, polskim ruchu oporu na terenie Francji podczas drugiej wojny światowej oraz historii osób przemieszczonych. Wykłada na Uniwersytecie Hanken (Helsinki).  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

-----

Diplômée de l’Université Lyon 2 (France) en Gestion de l’entreprise culturelle, elle est titulaire d’une thèse d’histoire contemporaine de la même université. Sa thèse porte sur les stratégies mises en œuvre par les Polonais.es et Juif.ve.s polonais.es réfugié.e.s en France de 1935 à 1945. Elle s’est notamment appuyée sur des lettres qu’ils.elles ont écrites à l’intention de l’administration française afin d’y lire ce qui est dit, mais aussi passé sous silence, comme autant de stratégies de vie et de survie. La thèse est en libre accès sur internet. Ses recherches, menées sous l’angle du genre, se concentrent sur les migrations étudiantes, les esquives et stratégies des Polonais.es et Juif.ve.s polonais.es en France, la Résistance polonaise en France pendant la Seconde Guerre mondiale ainsi que les DP’s (personnes déplacées) dans l’immédiat après-guerre. Elle enseigne actuellement à Hanken University, Helsinki (Finlande). 

 


prof. nadzw. dr hab. Remigiusz RYZIŃSKI

Filozof, kulturoznawca, pisarz. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował na Sorbonie pod kierunkiem Julii Kristevy. Napisał pracę doktorską poświęconą Fragmentom dyskursu miłosnego Rolanda Barthesa; w 2012 roku habilitował się na podstawie rozprawy o współczesnym francuskim feminizmie. Pracuje jako wykładowca akademicki w Warszawie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Stypendysta m.in. Rządu Francuskiego, Fundacji Schumana, Fundacji Nippon, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Stołecznego Warszawy. Redaktor publikacji poświęconych współczesnej kulturze i filozofii. Zajmuje się gender i queer. Jest feministą. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Tłumaczył Sartre’a, Eco i Kristevę. Wydał trzy książki akademickie oraz reportaż „Foucault w Warszawie”.

-----

Philosophe, historien de la culture, écrivain. Diplômé de l’Université des Jagellons. Il a étudié en Sorbonne sous la direction de Julia Kristeva. Sa thèse de doctorat porte sur Les Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes. En 2012, il a reçu l’habilitation à diriger les recherches, suite à son travail sur le féminisme français de la France contemporaine. Professeur, il enseigne aujourd’hui à Varsovie. Boursier entre autres du Gouvernement français, de la Fondation Schuman, de la Fondation Nippon, du ministre de la Culture et du Patrimoine national, de la ville de Varsovie. Editeur des publications consacrées à la culture et philosophie contemporaines. Il s’intéresse aux thèmes de gender et de queer. Il est féministe. Auteur de nombreux articles scientifiques publiés en Pologne et à l’étranger. Il a traduit Jean-Paul Sartre, Umberto Eco, Julia Kristeva. Il a publié trois ouvrages académiques et un reportage „Foucault w Warszawie” [Foucault à Varsovie].

 


 

dr hab. Andrzej SZEPTYCKI

Adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Stały współpracownik dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”. W latach 2005 - 2009 analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Wykładał m.in. na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki (2015, 2016) oraz Uniwersytecie Panteon - Assas (2016). Jego zainteresowania badacze skupiają się na polityce wewnętrznej i zagranicznej Ukrainy, polityce zagranicznej Polski, sytuacji na obszarze poradzieckim i polityce wschodniej Unii Europejskiej. Ostatnio wydał książkę Ukraina wobec Rosji. Studium zależności (Warszawa 2013).

-----

Diplômé de l’Université de Varsovie et de l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV), ancien pensionnaire étranger à l’École Normale Supérieure (rue d’Ulm), professeur associé à l’Institut des relations internationales de l’Université de Varsovie, professeur invité à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) (2016, 2017), dans les années 2005 – 2009 chercheur à l’Institut polonais des affaires internationales (PISM), auteur de « La France ou l’Europe ? L’héritage du général de Gaulle dans la politique étrangère de la Ve République » (Varsovie 2005), « Ukraine envers la Russie. Etude de la dépendance » (Varsovie 2013) ainsi que de plusieurs articles sur la politique étrangère de la France, de la Pologne et de l’Ukraine et les problèmes de l’intégration européenne.

 


dr Ewa TARTAKOWSKY

Absolwentka Uniwersytetu Lyon 2, socjolog.  Pracę doktorską poświęciła uwarunkowaniom i funkcjom społecznym literatury migracyjnej na przykładzie twórczości literackiej pisarzy żydowskich pochodzenia maghrebskiego publikujących we Francji postkolonialnej. Jej zainteresowania naukowe związane są z sociologią i historią współczesną Żydów oraz z wykorzystywaniem przeszłości w sferze publicznej. Obecnie jest wykładowczynią na Sciences Po Paris oraz na wydziale nauk społecznych i ekonomicznych w Institut catholique de Paris. Jest autorką "Les Juifs et le Maghreb. Fonctions sociales d’une littérature d’exil" (Tours, Presses universitaires François Rabelais, 2016).  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

-----

Docteure en sociologie de l’université Lyon 2. Sa thèse de doctorat était consacré aux conditions sociales et aux fonctions de la littérature d’exil à partir du cas de la production littéraire des écrivains d’origine judéo-maghrébine dans le contexte postcolonial de la France. Ses recherches portent sur les judéités contemporaines et les enjeux liés aux usages publics du passé. Elle enseigne actuellement à Science Po Paris et à la Faculté de sciences sociales et économiques de l’Institut catholique de Paris. Elle est l’auteure de "Les Juifs et le Maghreb. Fonctions sociales d’une littérature d’exil" (Tours, Presses universitaires François Rabelais, 2016).  

 dr Damien THIRIET

Absolwent Ecole Normale Supérieure, doktor historii. Obecnie jest naucwycielem w Liceum francuskim im. René Goscinnego w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii i religii (rozprawa doktorska nt. religii w środowiskach robotniczych zagłębi górniczych francusko-belgjiskich oraz górnośląskich w okresie międzywojennym), studia nad pamięcią (zaangażowanie w utrzymywanie miejsc pamięci niemiecko-polskich : administrowanie, koncepcja i redakcja strony internetowej poświęconej popularyzacji wiedzy „Miejsca pamięci, miejsca historii w Polsce” http://www.normalesup.org/~dthiriet ) oraz wykorzystanie informatyki w humanistyce.

-----

Ancien élève de l’École Normale Supérieure, est docteur en histoire. Il enseigne actuellement au lycée français René Goscinny de Varsovie. Ses centres d’intérêts sont l’histoire religieuse (thèse sur la religion des milieux ouvriers dans les bassins miniers franco-belges et haut-silésiens dans l’entre-deux-guerres), les études mémorielles (contributions aux lieux de mémoire germano-polonaise ; administration, conception et rédaction d’un site internet de diffusion des savoirs « lieux de mémoire, lieux d’histoire en Pologne » — http://www.normalesup.org/~dthiriet ) et l’utilisation de l’informatique en sciences humaines.

 


 

Irena WINDYGA-JASTRZĘBSKA

Doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Socjolog, dyplomowana specjalistka ds. zatrudnienia, a także w zakresie ekspertyzy społeczno-obyczajowej. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat postaw wobec pracy Polaków przynależących do różnych społeczności wyznaniowych. Zainteresowania naukowe: socjologia religii i wielokulturowości. Języki: francuski, niemiecki, angielski.

-----

Doctorante à l’Institut de sciences sociales appliquées de l’Universitéde Varsovie. Sociologue, spécialiste certifiée de l’emploi et de l’expertise sociale. Elle prépare sa thèse de doctorat sur les attitudes des Polonais de différentes communautés religieuses envers le travail. Les champs de recherche: la sociologie de la religion et du multiculturalisme. Langues: français, allemand, anglais.

 

 

 


Anna WÓJCIK

Asystentka badawcza w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską o prawnej regulacji pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej w ramach międzynarodowego projektu badawczego Memory Laws in European and Comparative Perspectives (MELA) finansowanego z grantu Komisji Europejskiej HERA 2016-2019. Prowadzi porównawcze badania w obszarach prawa międzynarodowego, prawa europejskiego i praw człowieka. Ukończyła Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji, Kolegium Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych i Społecznych) oraz Uniwersytet Środkowoeuropejski (Socjologia i Antropologia Społeczna). Studiowała też na Sorbonne Paris-IV.

-----

Chercheuse assistante au Centre des droits de l’homme de l’Institut de sciences juridiques de l’Académie Polonaise des Sciences à Poznań où elle prépare sa thèse de doctorat sur la régulation légale de la mémoire en Europe centrale et orientale dans le cadre du projet de recherche Memory Laws in European and Comparative Perspectives (MELA) subventionné par le programme de la Commission Européenne HERA 2016-2019. Elle mène des études comparatives dans le domaine du droit international, du droit européen et des droits de l’homme. Diplômée de l’Université de Varsovie (Faculté de droit et d’administration, Collège d’Études Individuelles en sciences humaines et sociales) et de l’Université d’Europe centrale (Sociologie et Antropologie socjale). Boursière de l’Université Paris-IV Sorbonne.

 


dr Małgorzata ZAWADZKA 

Absolwentka Instytutu Romanistyki oraz Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Rozprawę doktorską zatytułowaną „Jean Cocteau: le poète face aux arts plastiques” obroniła w 2013, rok później praca ukazała się nakładem Wydawnictw UW. Obecnie pracuje jako kustosz w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, gdzie zajmuje się naukowym opracowaniem zbiorów ikonograficznych, oraz wykłada literaturę w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku. Szczególnie interesuje się związkami literatury i sztuk plastycznych oraz historią fotografii, jest autorką książek i artykułów na ten temat, a także kuratorką wystaw. W wolnych chwilach lubi obserwować miasto, jeździć na rowerze i eksperymentować w kuchni.

-----

Diplômée de l’Institut d’études romanes et de l’Institut de l’histoire d’art de l’Université de Varsovie, docteure en sciences humaines dans le domaine d’études littéraires. Sa thèse de doctorat intitulée „Jean Cocteau : le poète face aux arts plastiques”, soutenue en 2013 a été publiée aux éditions de l’Université de Varsovie. Actuellement, elle est responsable d’expositions au Musée d’Anne et Jarsolaw Iwaszkiewicz à Stawiska, où elle s’occupe des ressources iconographiques. Elle enseigne la littérature à l’Institut d’études romanes de l’Université de Bialystok. Elle s’intéresse tout particulièrement aux relations entre littérature et arts plastiques, ainsi qu’à l’histoire de la photo. Elle est auteure de livres et d’articles dans ce domaine, curatrice d’expostions. En temps libre, elle aime observer la ville, faire du vélo et expérimenter à la cuisine.

 


Clara ZGOŁA

Absolwentka Kolegium MISH UW, eseistka i kulturoznawczyni, członkini Pracowni Studiów Miejskich i Réseau de Jeunes Chercheurs en Histoire Culturelle de l’Université Sorbonne Nouvelle Paris III. Doktoryzuje sięw Centre de Recherches sur les Arts et le Langage Centre National de la Recherche Scientifique/École des Hautes Études en Sciences Sociales-Parisoraz w Zakładzie Antropologii Słowa Instytutu Kultury Polskiej UW. Główne obszary badawcze: kulturowe teorie literatury, gatunki intermedialne, hybrydowe, referencyjne, historia współczesnej kultury francuskiej, kulturowe studia miejskie, estetyka, twórczość kobiet w perspektywie badań nad płcią i postkolonializmem. Współorganizatorka blisko dziesięciu konferencji o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, w Polsce i zagranicą. Autorka rozdziałów w recenzowanych monografiach, licznych artykułów przyjętych do druku lub opublikowane na łamach krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, współredaktorka książek naukowych Foucault: źródła//ujścia i Cultures en marges. Była wykonawcą w projekcie NPRH ,,Topo-grafie: miasto, mapa, literatura” pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Karpowicz (11H 13 0175 82). Jest kierownikiem projektów indywidualnych NCN Etiuda (2017/24/T/HS2/00064)„Paryskie tożsamości współczesnych powieściopisarzy francuskich”– od drugiej poł. XX wieku do współczesności” i NCN Preludium (2015/19/N/HS2/03483) „Literackie praktykowanie miasta”, a także współkierownikiem (z dr hab. Annick Louis) międzynarodowego projektu badawczego poświęconego archiwom – ,,Les écritures des archives”. Stypendystka m.in. Prezydenta Miasta Poznania (2006), Rządu Francuskiego (2014),Zentrum für Interkulturelle Studien Mainz(2015), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016). Wykształcenie uzupełniające (stypendia, staże badawcze, międzynarodowe szkoły letnie, wybór): Université Sorbonne(2010), Université Libre de Bruxelles (2014), Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2015), Institut Mémoires de l'Édition Contemporaine (2015), Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy (2016), Université de Toulouse Jean Jaurès (2016), Uniwersytet Karola w Pradze (2017),Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (2017). Invited scholarUniversity of California, Berkeley (French Department/Global Urban Humanities, 2017/2018).

-----

Diplômée d’études culturelles (summa cum laude), a suivi un cursus interdisciplinaire d’excellence au Collège d’Études Individuelles en sciences humaines et sociales (MISH UW) et a étudié l’Université Sorbonne (Lettres Modernes). Elle a bénéficié de plusieurs bourses d’excellence (Prix du Ministre de la science et de l’enseignement supérieur, Bourse du gouvernement français, bourses d’excellence pour les meilleurs étudiants/doctorants, contrat doctoral, Ier prix au concours général du français/histoire), et de séjours de recherche à l’étranger (Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Université Libre de Bruxelles, La Sapienza, IMEC, University of Warsaw, Charles University, University of Sofia, CEFRES, Invited scholar at UC Berkeley), a enseigné l’anthropologie culturelle et linguistique (M1/M2), codirigé le séminaire « Recherches dans les arts » (SID CRAL), a participé à une quarantaine de colloques, journées d’étude et congrès (inter)nationaux, notamment en France, Grande Bretagne, Allemagne, Italie, Belgique, Pologne, Bulgarie, et en a co-organisé une dizaine, à l’EHESS, l’Université de la Sorbonne Nouvelle, l’Université de Cambridge, l’Université de Varsovie et à Zachęta-Galerie Nationale d’Art. Est auteure de plusieurs articles parus dans des revues scientifiques à comité de lecture et de contributions à des ouvrages collectifs, dédiés à l’autofiction, à la littérature urbaine et à l’art contemporain (une quarantaine de publications en tout). Elle a récemment codirigé les ouvrages Les sources et les sillages de la pensée foucaldienne et Les cultures en marge(s). Elle a été membre du projet "Topographies : city, map, literature" (NPRH réf. 11H 13 0175 82, 2014-17, dir. A. Karpowicz), est chef des projets ; "Literary Explorations of the City" (NCN réf. 2015/19/N/HS2/03483, 2016-18), "Parisian Identities of Contemporary French Novelists" (NCN réf. 2017/24/T/HS2/00064, 2017-18), et du projet international dédié aux « Écritures des archives » (avec A. Louis, Columbia University/EHESS/UW, 2017-18). Membre du Laboratoire d’études urbaines et du Réseau de Jeunes Chercheurs en Histoire Culturelle (Paris III). Actuellement, elle termine une thèse en cotutelle (et prépare deux livres) portant sur « Les identités urbaines des romanciers parisiens de l’après-guerre jusqu’à l’extrême contemporain » au Centre de Recherches sur les Arts et Langage CNRS/EHESS et à l’Institut de Culture Polonaise, Université de Varsovie.

 


dr Justyna ZYCH 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka filologii polskiej oraz filologii romańskiej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH). Część studiów odbyła na Université Paris IV-Sorbonne; przebywała także na stypendium badawczym na Université de Genève. Obecnie adiunkt w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” na Uniwersytecie Warszawskim; w latach 2014–2016 visiting professorna University of Toronto. Jej rozprawa doktorska pt. "L’influence de la psychanalyse sur la critique littéraire en France (1914-1939)", którą obroniła w Instytucie Romanistyki UW w 2014 r., ukazała się w tym samym roku nakładem Wydawnictw UW. Współredagowała tom zbiorowy "Palingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku" (Warszawa 2014); jest autorką licznych artykułów poświęconych literaturze polskiej i francuskiej oraz glottodydaktyce kulturowej. Zainteresowania badawcze: zagadnienie inności kulturowej, współczesna powieść polska i francuska, psychoanaliza w badaniach literackich, glottodydaktyka kulturowa, topika Warszawy. Języki: francuski, angielski, hiszpański, włoski. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

-----

Docteure ès lettres, diplômée de l’Université de Varsovie en lettres modernes polonaises et françaises, dans le cadre d’Études Individuelles et Interdisciplinaires en Sciences Humaines (MISH) ; elle a effectué une partie de ses études à l’Université Paris-IV Sorbonne ; elle a également obtenu une bourse de recherche de l’Université de Genève. À présent, maître de conférences dans le Centre de la Langue et de la Culture Polonaises pour les Étrangers « Polonicum » à l’Université de Varsovie ; dans les années 2014–2016, professeure invitée à l’Université de Toronto. Sa thèse de doctorat, intitulée "L’influence de la psychanalyse sur la critique littéraire en France (1914--1939)" et soutenue à l’Université de Varsovie en 2014, a été publiée, la même année, aux Éditions de l’Université de Varsovie. Elle a également codirigé le livre "Palingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku" (Varsovie 2014) et elle a écrit de nombreux articles sur la littérature polonaise et française, ainsi que sur l’enseignement de civilisation en classe de langue étrangère. Domaines de recherche : la question d’altérité culturelle, le roman contemporain polonais et français, la psychanalyse dans la recherche littéraire, la méthodologie d’enseignement de la civilisation, la topique de Varsovie. Langues : français, anglais, espagnol, italien. 

 
 
FaLang translation system by Faboba

PARTENAIRES ET SPONSORS 2016

Invités