Zespół

OKF

dr Nicolas MASLOWSKI, dyrektor

Socjolog i politolog. Adiunkt na Uniwersytecie Karola w Pradze na Wydziale socjologii historycznej. Wykładał stosunki międzynarodowe i dyplomację na Uniwersytecie ekonomicznym (Praga). Studiował w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (IEP), w 2009 r. obronił doktorat z nauk politycznych na Uniwersytecie Paris X - La Défense Nanterre. W swoich pracach zajmuje się Europą Środkową, okresem komunizmu i post-komunizmu, stosunkami międzynarodowymi oraz socjologią historyczną uznania, a ostatnio kwestiami migracji, bezpieczeństwem w Europie i pamięcią zbiorową. Języki: francuski, polski, czeski, angielski. 

Wybrana bibliografia [monographies choisies] :

MASLOWSKI, Nicolas – ŠALANDA Bohuslav (ed.), Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie [Jak analizować podmiot i zmianę społeczną w perspektywie socjologii historycznej / Comment étudier l’acteur et le changement social dans une perspective de sociologie historique] Praha: Karolinum, 2017.

MASLOWSKI, Nicolas - ŠUBRT, Jiří a kol., Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. [Pamięć zbiorowa, zagadnienia teoretyczne / La mémoire collective, questions théoriques] Praha: Karolinum, 2015.

MASLOWSKI, Nicolas. Manifester en République tchéque, Protestation et société civile [Manifestacje w Republice czeskiej. Protesty i społeczeństwo]. EUE 2011, Sarrebruck, Paris: 2011.

HLAVIČKOVÁ, Zora - MASLOWSKI, Nicolas. The Weight of History in Central European Societies of the 20th Century. Central European Studies in Social Science [Znaczenie historii w społeczeństwach środkowoeuropejskich], CES (Central European Seminar). Prague, 2005. 

HLAVIČKOVÁ, Zora - MASLOWSKI, Nicolas (ed). Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy: od mobilizace k identitě Středoevropské studie v sociálních vědách. Praha, 2005.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-----

Sociologue, politiste. Il est actuellement maître de conférences détaché de l’Université Charles de Prague (Département de sociologie historique). Il enseignait aussi auparavant à l’Université d’économie (Prague) les relations internationales et la diplomatie. Ancien élève de l’IEP de Paris, il a soutenu son doctorat (2009) à l’université de Paris X - La Défense Nanterre. Il travaille sur l’Europe Centrale, le communisme et le post-communisme, les relations internationales ainsi que la sociologie historique de la reconnaissance, récemment sur les migrations, la sécurité en Europe et la memoire collective. Languesfrançais, polonais, tchèque, anglais.

 


df_1Dorota FELMAN, koordynator projektów

Absolwentka Uniwersytetu Paris-III Sorbonne-Nouvelle. Po trzydziestu latach studiów i pracy zawodowej we Francji jako dziennikarka, tłumaczka i redaktorka wydawnicza, od kwietnia 2011 r., w ekipie Ośrodka Kultury Francuskiej UW. Dwujęzyczna i dwukulturowa, od lat pracująca „na odcinku" wymiany kulturalnej między Francją i Polską. Pasjonatka literatury, francuskiej i polskiej w szczególności i wielbicielka najbardziej francuskiego z polskich pisarzy czyli Witolda Gombrowicza. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-----

Diplômée de l'Université Paris-III Sorbonne Nouvelle. Après trente ans de vie et de travail en France en tant que journaliste, traductrice et rédactrice, elle a rejoint en avril 2011 l'équipe du Centre de civilisation française de l'Université de Varsovie. Bilingue et biculturelle, elle travaille presque naturellement dans le domaine des échanges culturels entre la France et la Pologne depuis des années. Passionnée de littératures française et polonaise, elle compte notamment parmi les fans de Witold Gombrowicz, le plus français des écrivains polonais.

 


Ewa_Liszewska_2

Ewa LISZEWSKA, kustosz

Absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w 1988 r. Od 1995 r. pracuje w bibliotece Ośrodka Kultury Francuskiej UW. Interesuje się literaturą współczesną francuską i amerykańską.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-----

Diplomée de l'Université de Varsovie (master de sciences de l'information et des bibliothèques). Elle a debuté sa carrière à la Bibliothèque de l'Université de Varsovie en 1988, avant de rejoindre le Centre de civilisation française en 1995, où elle travaille comme bibliothécaire. Elle s'intéresse aux littératures française et américaine contemporaines. 

 

asystenci naukowi
CHERCHEURS ASSISTANTS

 

dr François-Ronan DUBOIS

Doktor literatury francuskiej w zakresie literatury nowożytnej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą historii kultury francuskojęzycznej Europy w czasach nowożytnych oraz historii i teorii współczesnych mediów anglojęzycznych. Autor pracy wydanej przez Impressions Nouvelles (Bruksela) oraz czterdziestu artykułów naukowych z dziedziny literatury, informacji, komunikacji i miedioznawstwa. Wykładowca Uniwersytetu w Grenoble i École Nationale d’Ingénieurs. Tłumacz ATD Quart Monde. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-----

Docteur en Littérature Française, Agrégé de Lettres Modernes. Spécialiste d’histoire culturelle de l’Europe francophone à l’époque moderne et d’histoire et théorie des médias contemporains de langue anglaise. Auteur d’un ouvrage aux Impressions Nouvelles (Bruxelles) et d’une quarantaine d’articles en littérature, en sciences de l’information et de la communication et en études des médias. A enseigné en France à l’Université Grenoble Alpes et l’École Nationale d’Ingénieurs. Traducteur pour ATD Quart Monde. 


Alicja JAWORSKA (urlop macierzyński)

Absolwentka Instytutu Romanistyki UW, Instytutu Kultury Polskiej UW, a także Wydziału Lettres et Langues Uniwersytetu w Poitiers. Językoznawczyni, zajmuje się analizą dyskursu i problematyką pamięci zbiorowej; jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim obiegu dyskursów i pojęcia wydarzenia medialnego. Przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Romanistyki UW. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-----

Diplômée de l’Institut d’Études Romanes et de l’Institut de la Culture Polonaise de l’Université de Varsovie ainsi que de la Faculté Lettres et Langues de l’Université de Poitiers. Linguiste, elle s’occupe de l’analyse du discours et de la mémoire collective; ses champs de recherche touchent notamment la circulation des discours et le concept de l’événement médiatique. Elle prépare sa thèse de doctorat à l’Institut d’Études Romanes de l’Université de Varsovie. 


 
 
 
 

dr Anaïs MARIN

Doktor nauk politycznych, absolwentka Sciences Po Paris, związana z CERI. Jej praca doktorska dotyczyła wpływu paradyplomacji Sankt Petersburga na politykę zagraniczną Federacji Rosyjskiej w latach 90. Po stypendium post-doc w Helsinki Collegium for Advanced Studies, poświęconym badaniom nad Euroregionami spoza granic Unii Europejskiej, w 2011 r. dołączyła do zespołu think tanku Finnish Institute of International Affairs (FIIA), gdzie była odpowiedzialna za sprawy Białorusi. Tym samym, nawiązała kontakt z ekspertami, którzy doradzają decydentom europejskim w dziedzinie problematyki Białorusi. Przy wsparciu Institut d’Etudes de Sécurité de l’UE (Paris), w ramach stypendium Marie Curie w latach 2015-2018, była badaczką Collegium Civitas w Warszawie. Jej prace dotyczą dyplomacji ustrojów autorytarnych regionu Eurazji post-sowieckiej. Wykładała slawistykę i nauki poltyczne na Uniwersytecie w Clermont Ferrand, tłumaczenie prawnicze francusko-rosyjskie w Centrum Łomonosowa w Genewie oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie w Helsinkach. Jest niezależnym obserwatorem wyborów w krajach byłego ZSSR z ramienia OBWE. Od 1 listopada 2018 r. pełni także funkcję pro bono Specjalnego Wysłannika ONZ ds. praw człowieka na terenie Białorusi. Od września 2019 wykonuje projekt badawczy z zakresu badań podstawowych - OPUS 16 (panel HS5): „ Wobec zagrożenia ze strony Rosji. Ocena słabości europejskiego projektu demokratycznego i jego zdolności przeciwstawienia się destabilizującym działaniom rosyjskiej 'sharppower' ”

Diplômée de Sciences Po Paris, docteure en science politique associée durant son doctorat au CERI. Sa thèse portait sur l’influence de la paradiplomatie de Saint-Pétersbourg sur la politique étrangère de la Fédération de Russie dans les années 1990. Après un post-doc au Helsinki Collegium for Advanced Studies, consacré à l’étude des Eurorégions aux frontières extérieures de l’UE, elle a rejoint en 2011 un think tank finlandais, le Finnish Institute of International Affairs (FIIA), en tant que chargée d’étude de la Biélorussie. A ce titre elle a rejoint plusieurs réseaux d’experts qui informent et conseillent les preneurs de décision européens vis-à-vis de la Biélorussie. Chercheure Marie Curie (2015-2018) affiliée à Collegium Civitas (Varsovie) et secondée à l’Institut d’Etudes de Sécurité de l’UE (Paris), ses travaux et publications académiques portent sur la diplomatie des régimes autoritaires d’Eurasie post-soviétique. Elle a enseigné les études slaves et la science politique à l’Université de Clermont Ferrand, la traduction juridique russe au Centre Lomonossov de Genève et les relations internationales à l’Université de Helsinki. Elle participe régulièrement à des missions d’observation électorale de l’OSCE en ex-URSS. Au 1er novembre 2018 elle exercera en outre le mandat pro bono de Rapporteur Spécial de l’ONU sur la situation des droits de l’homme en Biélorussie. Depuis septembre 2019 elle travail dans le cadre du projet de recherche dans le domaine de la recherche fondamentale - OPUS 16 (panel HS5) : „Face à la menace de la Russie. Évaluation de la faiblesse du projet démocratique européen et de sa capacité à résister aux activités déstabilisatrices du «sharp power» russe".

 
 

 

dr Kinga TORBICKA 

Doktor nauk humanistycznych Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Analityczka francuskiego think tanku „Groupe d’études géopolitiques” przy ENS Paris. Redaktorka działu „Polska” w „La lettre du lundi”. Badaczka stowarzyszona Instytutu Europa Varietas (Szwajcaria). Zainteresowania badawcze dotyczą: bezpieczeństwa w Europie, regionu Europy Środkowo-Wschodniej w strefie euro-atlantyckiej ze szczególnym uwzględnieniem Grupy Wyszehradzkiej, Trójkąta Weimarskiego, Ukrainy oraz Rosji i kryzysu migracyjnego w Europie a także roli Francji w tym kontekście (polsko-francuskie stosunki polityczne od 1989 roku). Ostatnie publikacje dostępne na: https://legrandcontinent.eu/fr/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-----

Docteure en science humaine de Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Chercheure au Groupe d'études géopolitiques ENS Paris. Rédacteur de "La lettre du lundi". Chercheure associée à l'Institut Europa Varietas (Suisse). Les principaux domaines de recherche comprennent : la sécurité en Europe, la sécuritéde l'Europe centrale et orientale dans la zone euro-atlantique, en particulier le Groupe de Visegrad, le triangle de Weimar, l'Ukraine et la Russie, les relations politiques entre la Pologne et la France depuis 1989. Des publications récentes sont disponibles à l'adresse suivante : https: //legrandcontinent.eu/fr/


Grupa badawcza
PÔLE RECHERCHE

 

dr Anna DŻABAGINA

Historyczka literatury, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,  gdzie w lipcu 2019 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Eleonory Kalkowskiej (1883-1937) polsko-niemiecka twórczość i recepcja” (napisaną pod opieką dr hab. Leny Magnone). Laureatka III edycji programu „Diamentowy Grant” (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz stypendium „Etiuda” (Narodowe Centrum Nauki). Współpracuje z zespołami „Dramat polski. Reaktywacja” i „Archiwum kobiet: piszące” z Instytutu Badań Literackich PAN. Na Uniwersytecie Otwartym UW prowadzi kurs „Queerowa historia literatury kobiet”. Publikowała między innymi w „Pamiętniku Literackim”, „Roczniku Komparatystycznym”, „Przeglądzie Humanistycznym” i licznych tomach zbiorowych. Wydała edycję zbioru opowiadań „Głód życia” Eleonory Kalkowskiej (Gdańsk 2016). Naukowo interesuje się przede wszystkim literaturą przełomu XIX i XX wieku, modernizmem transnarodowym, krytyką feministyczną i queerową twórczością pisarek z Europy Środkowej i Wschodniej. 

-----

Historienne de littérature, diplômée de la faculté d'études polonaises de l'Université de Varsovie, où elle a soutenu en juillet 2019 sa thèse de doctorat avec distinction "Eleonora Kalkowska (1883-1937) Créativité et réception germano-polonaises" ( sous la direction de prof. Lena Magnone). Lauréate de la troisième édition du programme "Diamond Grant" (Ministère de la science et de l'enseignement supérieur) et de la bourse "Etiuda" (Centre national de la science). Elle coopère avec les groupes "Drama polonais. Réactivation" et "Archives de femmes : Écrivaines" de l'Institut de recherche littéraire de l'Académie polonaise des sciences. À l’Université ouverte de Varsovie  elle dirige un cours intitulé «Histoire étrange de la littérature féminine». Elle a publié entre autres dans "Dziennik Literacki", "Annuaire comparatif", "Przegląd Humanistyczny" et de nombreux ouvrages collectifs. Elle a édité le recueil de nouvelles "Faim de vie" de Eleonora Kalkowska (Gdańsk 2016). Elle s'intéresse principalement à la littérature au tournant du siècle, au modernisme transnational, à la critique féministe et à la créativité queer d'écrivaines d'Europe centrale et orientale.

 


 
 
Aneta KRZYWORZEKA-JELINOWSKA
 
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (socjologia, kulturoznawstwo) oraz Uniwersytetu Versailles Saint- Quentin-en-Yvelines (UVSQ) we Francji, socjolog. Studiowała na Uniwersytecie w Poitiers. Doktorantka Instytutu Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca (afiliowanego przy University of Michigan, ISR). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniu migracji, ze szczególnym uwzględnieniem polityk migracyjnych, różnorodności etnicznej, praw człowieka, tożsamości narodowej. Jest członkinią IASFM (International Association for the Study of Forced Migration). Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
----- 
 
Diplômée de l'Université Jagellonne (sociologie, études culturelles) et de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) en France, sociologue. Elle a étudié à l'Université de Poitiers. Doctorante à l'Institut d’Études Sociales du prof. Robert B. Zajonc (affilié à l'Université du Michigan, ISR). Ses intérêts scientifiques se concentrent sur la question des migrations, avec un accent particulier sur les politiques migratoires, la diversité ethnique, les droits de l'homme, l'identité nationale. Elle est membre de IASFM (Association Internationale pour l’Étude des Migrations Forcées).
 


 

dr Katarzyna A. MORAWSKA

Doktor nauk prawnych, absolwentka studiów doktoranckich w zakresie europeistyki na Uniwersytecie Gdańskim, studiów magisterskich European Studies w Institute for European Studies w Brukseli oraz stosunków międzynarodowych (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi). Uczestniczka szkoły letniej European Union Law and Policy on Immigration and Asylum organizowanej przez Uniwersytet w Brukseli i sieć Odysseus. Od 2010 roku wykładowca akademicki m.in. w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Gdyni. Od 2016 pracownik działu badawczego Muzeum Emigracji w Gdyni. Od 2017 roku członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego Polski Przegląd Migracyjny i zespołu badawczego projektu E-migracja. Polska diaspora technologiczna. Autorka artykułów naukowych z zakresu polityki migracyjnej i prawa Unii Europejskiej w zakresie legalnej migracji oraz migracji cyrkulacyjnej.

-----

 

Docteure en sciences juridiques de l'Université de Gdańsk, titulaire d'une maîtrise en études européennes de l'Institut d'études européennes de Bruxelles et en relations internationales (Collège d'études internationales de Łódź). Participante à l'université d'été "Droit et politique de l'Union européenne en matière d'immigration et d'asile" organisée par l'Université de Bruxelles et le réseau Odysseus. Enseignante à la School of Banking à Gdańsk et à Gdynia. Depuis 2016, employée du département de la recherche du Musée de l'émigration à Gdynia. Membre de l'équipe éditoriale de la revue scientifique "Polski Przegląd Migracyjny" et de l'équipe de recherche du projet  "E-migration. Diaspora de la technologie polonaise".  Auteur d'articles scientifiques sur la politique de migration et le droit de l'Union européenne dans le domaine de la migration légale et de la migration circulaire.


 Emilia Sieczka

Studiowała historię, socjologię i nauki polityczne. Doktorantka socjologii w Szkole Nauk Społecznych (Graduate School for Social Research) przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka University of the Arts London, paryskiego Ecole des hautes études en sciences sociales, gdzie zafiliowana była z Centre d’études des Mondes Russe, Caucasien et Centre-Européen oraz Kolegium Europejskiego (College of Europe), gdzie realizowała podyplomowy program interdyscyplinarnych studiów europejskich ze specjalnością w polityce sąsiedzkiej Unii Europejskiej. Stypendystka Rządu Francuskiego i polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Doktorat, nad którym aktualnie pracuje sytuuje genealogię polskiej klasy średniej w socjalizmie oraz analizuje dyskursy klasowe w kontekście konkurencyjnych projektów modernizacyjnych. Zajmuje się socjologią historyczną socjalizmu i transformacji w Polsce.

 

 

Graduate School for Social Research, Institut de philosophie et de sociologie de l’Académie polonaise des sciences. Formée en histoire, sociologie et sciences politiques. Doctorante en sociologie à la Graduate School for Social Research. Diplômée de University of the Arts, London, de l’EHESS (CERCEC) et du Collège d’Europe, où elle vient de préparer un diplôme en études européennes interdisciplinaires. Boursière du Gouvernement français et du Ministère des affaires étrangères de Pologne. Dans sa thèse elle aborde la généalogie de la classe moyenne socialiste et l’analyse des discours de classe dans le contexte des projets modernisateurs compétitifs. Ses recherches portent sur la sociologie historique du socialisme et de la transformation en Pologne.

 


 

Marlena WILCZAK

Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sorbony. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Polonistyki oraz na Wydziale "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, a także europejskie studia magisterskie na Wydziale Filozofii i Literatury Uniwersytetu Wolnego w Brukseli. Jej praca doktorska poświęcona jest archiwum Olgi Boznańskiej. W pracy badawczej zajmuje się ponadto analizą kulturowego znaczenia materialności przedmiotów, a jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z antropologią pisma i genetyką tekstów. 

-----

Doctorante de l'Université de Varsovie et de la Sorbonne Université. Diplômée de la Faculté d’études polonaises et de la Faculté "Artes Liberales" de l'Université de Varsovie ainsi que de la Faculté de Philosophie et de Lettres de l'Université Libre de Bruxelles. Sa thèse de doctorat est consacrée à l'étude des archives d'Olga Boznańska. Elle s'occupe de l'analyse de la matérialité des artefacts ; ses champs de recherche touchent également l'anthropologie de l'écriture et la génétique des textes. 

 


 

 

Badacze stowarzyszeni
CHERCHEURS ASSOCIÉS


dr Valentin BEHR

Absolwent Uniwersytetu w Strasburgu, doktor nauk politycznych. Jego praca doktorska poświęcona jest analizie historii najnowszej w Polsce (1939-1989), w perspektywie socjologicznej i historycznej, od 1945 do 2015 r. Pracował również nad socjologią francuskich elit politycznych, w ramach badań prozopograficznych na temat ministrów Piątej Republiki, prowadzonych we współpracy z dr. Sébastien Michon (CNRS). Pracownik naukowy w laboratorium SAGE (CNRS i Uniwersytet w Strasburgu) oraz wykładowca na Uniwersytecie Śląskim. Tematy badań: socjologia intelektualistów i elit; polityka historyczna, pamięć i polityczna instrumentalizacja przeszłości; historiografia komunizmu w Polsce. Strona internetowa: http://sage.unistra.fr/membres/membres-associes/behr-valentin/

-----

Diplômé de l’Université de Strasbourg, docteur en science politique. Sa thèse de doctorat est consacrée à une étude sociologique et historique de l’histoire du temps présent (1939-1989) en Pologne, de 1945 à 2015. Il a également travaillé sur la sociologie des élites politiques françaises, dans le cadre d’une enquête prosopographique sur les ministres de la 5e République, en collaboration avec Sébastien Michon (chargé de recherche au CNRS). Il est actuellement chercheur associé au laboratoire SAGE (CNRS et Université de Strasbourg) et enseignant à l’Université de Silésie. Thèmes de recherche : sociologie des intellectuels et des élites ; politique historique, mémoire et usages politiques du passé ; historiographie du communisme en Pologne. Page web : http://sage.unistra.fr/membres/membres-associes/behr-valentin/

 

 dr Grégoire BRAULT

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwaSwoją rozprawę doktorską przygotował na temat pragma-semantyki na Uniwersytecie w Strasburgu, pod kierownictwem Georges Kleiber i Jean-Christophe Pellat. Wykładał lingwistykę i język francuski jako język obcy na Uniwersytecie w Strasburgu, a następnie był profesorem na Uniwersytecie Opolskim. Od tamtego czasu zawodowo zajmuje się kierowaniem instytucjami kulturalnymi i od 2014 roku jest dyrektorem Fundacji Alliance Française w Polsce.

 
-----
 
Docteur en Sciences du langage en 2001, il a effectué sa thèse en pragma-sémantique à l'Université de Strasbourg auprès de Georges Kleiber et Jean-Christophe Pellat. lI a enseigné la linguistique et le FLE à Strasbourg puis a été professeur à l'université d'Opole (Pologne). Il se consacre désormais à la direction d'établissements culturels et est délégué général de la Fondation Alliance Française en Pologne depuis septembre 2014.

 

 


 

dr Zofia CIELĄTKOWSKA

Filozofka, kuratorka, redaktorka, zajmuje się szerokim polem w krytyce – głównie sztukami wizualnymi oraz teatrem. Od wielu lat związana z myślą francuską; pracę magisterską poświęciła pierwszej rozprawie Maurice’a Merleau-Ponty’ego La structure du comportement (Filozofia, UJ, 2006), natomiast jej rozprawa doktorska była analizą koncepcji podmiotowości Maurice’a Merleau-Ponty’ego oraz Michela Foucault w rozszerzonym polu praktyki kultury (Ucieleśnienie podmiotu. Teoria filozoficzna a performance na tle współczesnej krytyki kultury, Filozofia, UJ, 2013). Absolwentka filozofii (Filozofia, UJ, 2006) oraz studiów kuratorskich (Historia Sztuki, UJ, 2008). Stypendystka Wydziału Sztuk Wizualnych na Uniwersytecie w Buffalo (2010), członkini AICA (od 2011). W latach 2014-2016 wykładowczyni na Akademii Sztuki w Szczecinie. Od ponad 10 lat pisze i publikuje teksty do magazynów polskich i zagranicznych; jest autorką wywiadów, tekstów do wystaw, esejów czy krytycznych komentarzy dotyczących zjawisk we współczesnej kulturze (współpracuje m.in. z „Dwutygodnik.com”, „2+3D”, „Obieg”, „Contemporary Lynx”, „Tique Art.”). Bliskie są jej obszary współczesnej sztuki i teatru w kontekście społecznym oraz takie zagadnienia jak: praktyczne i symboliczne działanie wykluczeń, praktyki oraz mechanizmy kreowania władzy, tożsamości i pamięci. Mieszka i pracuje w Warszawie.

-----

Philosophe, curatrice, elle s’intéresse à l’espace critique, notamment dans le domaine des arts plastiques et du théâtre. Liée depuis plusieurs années avec la pensée française, elle a consacré son mémoire de maîtrise à l’ouvrage de Maurice Merleau-Ponty "La structure du comportement", alors que sa thèse de doctorat portait sur l’idée de subjectivité chez Maurice Merleau-Ponty et Michel Foucault dans un champ élargi des pratiques culturelles. Diplômée de philosophie et d’histoire d’art, boursière de la Faculté d’arts visuels à l’Unviersité de Buffalo (2010), membre de l’AICA (depuis 2011). Dans les années 2014-2016, enseignante à l’Académie de beaux-arts à Szczecin. Auteure de nombreux articles pour des revues polonaises et étrangères, elle collabore régulièrement avec "Dwutygodnik.com", "2+3D", "Obieg", "Contemporary Lynx", "Tique Art".

 


Dorota DREMIERRE

Absolwentka wydziału Literatury francuskiej uniwersytetu Paris-IV Sorbonne oraz Instytutu Filologii Klasycznej (specjalność Literatura i kultura renesansu) Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje dysertację doktorską w IFK UW oraz w École Pratique des Hautes Études na temat erudycyjnej rekonstrukcji antycznej koncepcji żałoby przez humanistów Trecento i Quattrocento. Stypendystka Rządu francuskiego. Interesuje się renesansem włoskim, francuskim i polskim. Jest autorką studiów na temat relacji kulturalnych między Polską a Francją w XV-XVII w. (Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, t. II). W Instytucie Filozofii i Socjologii PAN przygotowuje wydanie krytyczne podręcznika dialektyki stoickiej, Dialectica Ciceronis Adama Burskiego (1604).

-----

Diplômée de Lettres Modernes de l'Université Paris-IV Sorbonne et de Lettres Classiques (spécialité Littérature et Culture de la Renaissance) de l’Université de Varsovie. Elle prépare une thèse à l’Institut de Lettres Classiques (UW) et à l’École Pratique des Hautes Études sur la reconstruction érudite de la conception antique du deuil par les humanistes du Trecento et du Quattrocento. Boursière du Gouvernement français. Elle s’intéresse à la Renaissance italienne, française et polonaise. Auteur des études sur les relations culturelles entre la France et la Pologne aux XVe-XVIIe siècles (Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, t. II). À l’Institut de la Philosophie et de la Sociologie de l’Académie Polonaise des Sciences elle prépare l’édition critique d’un manuel de la dialectique stoïque, Dialectica Ciceronis d’Adam Burski (1604).

 


dr Franck DUHAUTOY

Franck Duhautoy jest doktorem nauk prawnych w zakresie prawa publicznego. Posiada także wykształcenie w dziedzinie historii romańskiej i jest profesorem historii oraz geografii w Liceum Francuskim w Warszawie. Swoją rozprawę doktorską poświęcił prawu do wody, między prawami człowieka a prawem biznesowym ( opublikowaną przez Johanet). Franck Duhautoy współpracował z inicjatywą „ Program Lascaux, refleksja na temat demokracji żywnościowej”, który był programem nauk prawnych wybranym przez Europejską Komisję ds. Badań. Jest autorem wielu artykułów opublikowanych w przeglądach prawniczych, takich jak „Droit de l’environnement, La Revue des droits de l’Homme, Comparative Law Journal of the Pacific ou Polish Review of International and European Law.” Podejmował różne tematy takie jak prawo do wody, międzynarodowe prawo inwestycyjne, możliwość przeżycia państw nieterytorialnych, prawo morskie oraz postępy prawa amerykańskiego w sprawie ocieplenia klimatycznego. Obecnie współpracuje  z projektem badawczym „Ecological Transition and Integrated Agri-food Systems” (ETIAS) Uniwersytetu w Nantes.

-----

Docteur en Droit public. Il est également titulaire d’une maîtrise d’histoire romaine et professeur d’histoire-géographie au Lycée français de Varsovie. Il a consacré sa thèse au droit à l’eau, entre droits de l’Homme et droit des affaires (publiée aux éditions Johanet). Franck Duhautoy a aussi collaboré au « Programme Lascaux, penser une démocratie alimentaire », programme d’étude en droit sélectionné par le Conseil européen de la recherche. Il est l’auteur de différents articles publiés au sein de revues juridiques comme Droit de l’environnement, La Revue des droits de l’Homme, Comparative Law Journal of the Pacific ou Polish Review of International and European Law. Il y a évoqué des thèmes aussi variés que le droit à l’eau, le droit international de l’investissement, la possible survie d’Etats déterritorialisés, le droit de la mer ou les avancées du droit étasunien sur le réchauffement climatique. Présentement, Franck Duhautoy collabore au projet de recherche « Ecological Transition and Integrated Agri-food Systems » (ETIAS) de l'Université de Nantes.

 


 

Amanda DZIUBIŃSKA

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach stypendium studiowała także w Institut d'Études Politiques de Paris. Jej zainteresowania badawcze dotyczą współczesnej myśli konstytucyjnej, historii instytucji politycznych oraz systemów politycznych w ujęciu komparatystycznym. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą pozaparlamentarnej kontroli konstytucyjności prawa we Francji na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-----

Diplômée de l’Institut de sciences politiques de l’Université de Varsovie. Boursière de l’Institut d'Études Politiques de Paris. Les champs de recherche: la pensée constitutionnelle contemporaine, l’histoire des institutions politiques, les systèmes politiques en perspective comparative. Elle prépare sa thèse de doctorat à la Faculté de sciences politiques et de relations internationales de l’Université de Varsovie; elle est consacrée au contrôle extra-parlementaire de la constitutionnalité de la loi en France.

 
 

Gauthier GRASLIN

Geograf, absolwent Ecole Normale Supérieure LSH w Lyonie. Od 2011 r. jest nauczycielem historii i geografii w liceum francuskim w Warszawie. Zajmuje się migracjami (praca magisterska poświęcona przepływom migracyjnym w procesie metropolizacji Warszawy), a także sytuacją geopolityczną Europy środkowo-wschodniej w kontekście integracji europejskiej.

-----

Agrégé de géographie, ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure LSH de Lyon (2003-2008) et ancien allocataire moniteur à l'université de Lyon II (2008-2011), il enseigne depuis 2011 au Lycée Français de Varsovie. Ses centres d'intérêt portent sur la géographie des migrations (master en 2008 sur le rôle des flux migratoires dans le développement métropolitain de Varsovie) mais également sur les enjeux géopolitiques de l'intégration européenne pour l'Europe centrale et orientale.

 


dr Malwina Ewa KOŁODZIEJCZAK
 
Doktor prawa oraz bezpieczeństwa narodowego ; współpracuje z Ośrodkiem Kultury Francuskiej w ramach projektu dotyczącego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Autorka kilkunastu artykułów z pogranicza bezpieczeństwa oraz prawa konstytucyjnego i międzynarodowego publicznego. 
 
----- 
 
Docteur de droit et de sécurité nationale ; collaboratrice du Centre de civilisation française et d'études francophones de l'Université de Varsovie dans le cadre du projet concernant la sécurité nationale et internationale. Auteure de nombreux articles sur les questions de sécurité, droit constitutionnel et international. 
 
 
 
 
 
 

dr Jacek KUBERA

Socjolog, romanista, specjalizuje się w badaniu przemian tożsamości zbiorowych w kontekście migracyjnym i miejskim. Absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuje w Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego. Przebywał na stażach badawczych w École des Hautes Études en Sciences w Paryżu i na Université Paris VII Diderot. Uczestnik projektów badawczych poświęconych imigracji we Francji, polityce integracyjnej oraz relacjom między państwami Trójkąta Weimarskiego.

-----

Diplômé de sociologie et de philologie romane, il se spécialise dans les recherches sur les changements des identités collectives en contexte migratoire et urbain. Docteur en sociologie de l’Université Adam Mickiewicz, il travaille à l’Institut Occidental à Poznań. En tant que boursier, il a fait ses études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et à l’Université Paris VII Diderot. Membre des projets de recherche concernant l’immigration en France, la politique d’intégration et les relations entre les pays du Triangle de Weimar.

 


 

Mirosław Jacek KUCHARSKI

Jest etnologiem i antropologiem kulturowym, absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują sie wokół problemów tożsamości i emigracji w Europie, szczególnie we Francji.  Od lat prowadzi badania na temat Polonii we Francji, sam był 11 lat na emigracji w tym kraju. Uczestniczył w sympozjach i konferencjach naukowych, publikował artykuły w pracach zbiorowych. Obecnie jest doktorantem ostatniego, IV roku na Wydziale Nauk Historycznych UMK i kończy rozprawę doktorską poświęconą organizacjom polonijnym w północnej Francji na przestrzeni 100 lat ich działalności. W 2016 roku w ramach programu Erasmus+ dla doktorantów spędził 3 miesiące na uniwersytecie l'Université d'Artoisw Arras prowadząc kwerendy w archiwach i badania terenowe wśród Polonii. Jest autorem książki pt. Tożsamość Polonii we Francji w departamentach Nord i Pas-de-Calais 1908-2013 (Toruń 2015). (Aktualnie kończy drugie wydanie poprawione i uzupełnione). Drugim tematem jego naukowych zainteresowań są relacji ludzi i rzeczy, pamięć i życia rzeczy, które wpisują się w przestrzeń nowoczesnej antropologii rzeczy. Jest autorem książki pt. Ludzie i rzeczy. Rzeczy a ludzie (Toruń 2016).  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-----

Ethnologue et anthropologue culturel, diplômé de l'Université Nicolaus Copernicus de Toruń. Ses intérêts scientifiques se concentrent sur les problèmes d'ethnicité et d'identité en Europe, notamment en France. Depuis des années il fait des recherches sur la Polonia en France, il a passé 11 ans en tant qu’émigrant dans ce pays. Il a participé à des symposiums  et des conférences scientifiques, il a publié des articles dans des ouvrages collectifs. Il est doctorant de la dernière, quatrième année à la Faculté des Sciences Historiques de l'Université Nicolaus Copernicus à Toruń où il termine sa thèse de doctorat consacrée aux organisations de la communauté polonaise dans le nord de la France sur la période de 100 ans de leur activité. En 2016, dans le cadre du programme Erasmus + pour les doctorants, il a passé trois mois à l'Université d'Artois à Arras, effectuant des recherches d'archives et de recherches de terrain au sein de la Polonia.Il est l'auteur de la monographie intitulée « L'identité de la Polonia en France dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais 1908-2013 », Toruń 2015. (Il est en train de préparer la deuxième édition corrigée et complétée). Le deuxième sujet de ses intérêts scientifiques sont les relations entre les gens et les objets, la mémoire et la vie des objets qui s’inscrivent dans l’espace de l’anthropologie moderne des objets. Il est l’auteur du livre intitulé « Les gens et les objets, les objets et les gens » (Toruń 2016).

 


Ariadna LEWAŃSKA

Absolwentka Instytutu Filozofii UW i Centre de Recherches Politiques et Sociologiques Raymond Aron (EHESS) w Paryżu. Przygotowuje doktorat poświęcony zagadnieniu społeczeństwa otwartego, relacjom między filozofią, nauką, polityką i religią. Tłumaczka, autorka, nauczyciel akademicki. Mówi biegle po francusku, włosku i angielsku. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-----

Philosophe politique; a fait ses études à l’Université de Varsovie, ensuite au Centre de Recherches Politiques et Sociologiques Raymond Aron (EHESS) à Paris comme boursière du Gouvernement Français. Elle prépare une thèse sur la question de la société ouverte, explore les relations entre la philosophie, la science, le politique et la religion. Traductrice, auteur et enseignante de philosophie. Elle parle français, italien et anglais. 

 

 


Szymon ŁUCYK

Absolwent historii - w ramach MISH - i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. We Francji otrzymał dyplom Master 2 historii i nauk filologicznych paryskiej Ecole Pratique des Hautes Etudes. Interesuje się relacjami francusko-polskimi, historią kultury w XX wieku i religioznawstwem. Pracuje nad doktoratem dotyczącym zaangażowania francuskich intelektualistów i artystów po stronie polskiej "Solidarności". Zawodowo przez blisko 10 lat dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, w tym przez pięć lat (2007-2012) w Paryżu jako korespondent zagraniczny agencji. Obecnie stały współpracownik "Tygodnika Powszechnego", dla którego pisze przede wszystkim o Francji i na tematy historyczne. Publikował m.in. w miesięczniku "Znak" i "Res Publice Nowej".  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-----

Historien et journaliste de formation, diplômé de l'Université de Varsovie, il a obtenu en France par un diplôme Master 2 en histoire et en philologie a École Pratique des Hautes Études. Il s'interesse aux relations franco-polonaises, à l'histoire culturelle et aux sciences religieuses. Il prepare la thèse en co-tutelle concernant l'engagement des intellectuels et des artistes francais au côté de ¨Solidarnosc¨. Professionnellement, pendant une dizaine d'années un reporter l’Agence Polonaise de Presse (PAP) et journaliste-correspondant de cette agence à Paris (2007-2012). Il a réalisé des interviews avec des personnalités du monde politique en France, mais aussi du monde de la culture. Actuellement, collaborateur permanent de "Tygodnik Powszechny". Il a publié des articles dans le mensuel "Znak" et "Res Publica Nowa".

 


Alessio MARCHETTI

Absolwent Uniwersytetu "Carlo Bo" w Urbino (historia współczesna i języki obce), badacz-historyk na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Karola w Pradze; jego zainteresowania naukowe dotyczą problematyki siły obrazu, jej wykorzystania do celów propagandy politycznej i manipulacji masowej, zwłaszcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w Rosji. Specjalista od krajów Grupy Wyszehradzkiej i korespondent "Reporter Associati", "Reporter Associati International" i "Altre Notizie" w Republice Czeskiej i na Słowacji.

-----

Diplômé en 2001 de l'Université « Carlo Bo » d’Urbino (histoire contemporaine et langues étrangères) et chercheur-historien à la faculté de philosophie de l’Université Charles de Prague ; ses recherches portent notamment sur les problématiques du pouvoir de l’image, son utilisation à des fins de propagande politique et de manipulation de masse, plus particulièrement dans les pays d’Europe centrale et orientale et en Russie. Il a également été correspondant en République tchèque et Slovaquie et expert des pays de Visegrad pour les médias italiens « Reporter Associati », « Reporter Associati International » et « Altre Notizie ».

 


 

 dr hab. prof. nadzw. UO Fabrice MARSAC

 

 Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Marc Bloch-Starsburg 2  (Francja). Aktualnie wykładowca w Katedrze Kultury i Języka Francuskiego na Uniwersytecie Opolu, gdzie wykłada lingwistykę języka francuskiego oraz francuski w praktyce. Jego badania  naukowe dotyczą zasadniczo języka francuskiego, widzianego także z punktu widzenia innych  języków. Przede wszystkim wpisują się w dziedzinę syntaksy, semantyki i tradycyjnej gramatyki.

 

-----

Docteur en Sciences du langage de l’Université Marc Bloch-Strasbourg 2 (France), Fabrice Marsac est actuellement enseignant-chercheur (habilité à diriger des recherches) à la Chaire de culture et langue française de l’Université d’Opole (Pologne), où il enseigne notamment la linguistique française et le français pratique. Ses travaux de recherche portent essentiellement sur la langue française, y compris dans une perspective contrastive avec d’autres langues, et s’inscrivent principalement dans les domaines de la syntaxe, de la sémantique et de la grammaire traditionnelle.

 


dr Dorota NOWAK-BARANOWSKA

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, lektor języków francuskiego i angielskiego, absolwentka UW w Instytucie Filologii Romańskiej. W 2014 roku obroniła pracę doktorską „Analiza antropologiczna powieści Pierre Jean Jouve'a”. Odbyła liczne pobyty badawcze zagranicą, między innymi w Paryżu, Nancy, Nicei i Perugii. Stypendystka  Université de Genève (2013). Od ponad 10 lat zajmuje się dydaktyką języka francuskiego w Polsce i w instytucjach zagranicznych: w Indiach (MBA International Business College, Ahmedabad) czy w Indonezji (BINUS International, Dżakarta). Autorka licznych artykułów z zakresu literaturoznawstwa, antropologii oraz reportaży. Interesują ją związki antropologii i literatury, kultura Cyganów oraz sztuki wizualne. W latach 2015-2016 zrealizowała projekt badawczy w Azji Centralnej dotyczący Cyganów w Kirgistanie i Tadżykistanie, we współpracy z University of Central Asia. Współzałożycielka „Stowarzyszenia CENTRALA” zajmującego się projektami edukacyjnymi w kontekście Azji Centralnej. Języki: francuski, angielski, polski, włoski, rosyjski.

-----

Docteure ès lettres, enseignante du français et de l'anglais, diplômée de l’Université de Varsovie dans l’Institut d’Études Romanes. Sa thèse de doctorat « Lecture anthropologique de l'oeuvre romanesque de Pierre Jean Jouve »  a été soutenue à l’Université de Varsovie en janvier 2014. Elle a effectué une partie des études à l’Université Nancy 2 ainsi qu'elle a fait plusieurs stages de recherche (à Perugia, Nice, Paris). En 2013 elle a également obtenu une bourse de recherche de l’Université de Genève. Depuis plus de dix ans elle s'occupe de l'enseignement du FLE avec plusieurs séjours à  l'étranger: en Inde (MBA International Business College, Ahmedabad) et en Indonésie (BINUS International, Jakarta). Auteure de nombreux articles sur la littérature et les arts ainsi que des reportages. Elle s’intéresse aux relations entre littérature et anthropologie, à la culture des Gitans et aux arts visuels. En 2015-2016 elle a fait une recherche en Asie Centrale portant sur les Gitans au Kyrgyzstan et Tajikistan en collaboration avec AUCA (University of Central Asia). Co-fondatrice de l'association « Stowarzyszenie Centrala» qui s'occupe des projets d'éducation et sensibilisation culturelle dans le contexte de Asie Centrale. Langues : français, anglais, italien, polonais, russe.

 


dr Laurence PREMPAIN

Absolwentka Uniwersytetu Lyon 2 – zarządzanie projektami kulturalnymi, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii współczesnej. Jej praca doktorska dotyczy strategii stosowanych przez Polaków/Polki, w tym tych/te pochodzenia żydowskiego, we Francji w latach 1935-1945. Przedmiotem jej badań były między innymi listy adresowane przez nich/nie do administracji francuskiej : to, co zostało w nich zapisane, ale także to, co zostało przemilczane, jako jedne z wielu strategii życia i przeżycia. Praca jest dostępna on-line. Jej badania, prowadzone z perspektywy gender, koncentrują się na migracjach studenckich, strategiach życiowych Polaków/Polek, w tym tych pochodzenia żydowskiego, we Francji, polskim ruchu oporu na terenie Francji podczas drugiej wojny światowej oraz historii osób przemieszczonych. Wykłada na Uniwersytecie Hanken (Helsinki).  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-----

Diplômée de l’Université Lyon 2 (France) en Gestion de l’entreprise culturelle, elle est titulaire d’une thèse d’histoire contemporaine de la même université. Sa thèse porte sur les stratégies mises en œuvre par les Polonais.es et Juif.ve.s polonais.es réfugié.e.s en France de 1935 à 1945. Elle s’est notamment appuyée sur des lettres qu’ils.elles ont écrites à l’intention de l’administration française afin d’y lire ce qui est dit, mais aussi passé sous silence, comme autant de stratégies de vie et de survie. La thèse est en libre accès sur internet. Ses recherches, menées sous l’angle du genre, se concentrent sur les migrations étudiantes, les esquives et stratégies des Polonais.es et Juif.ve.s polonais.es en France, la Résistance polonaise en France pendant la Seconde Guerre mondiale ainsi que les DP’s (personnes déplacées) dans l’immédiat après-guerre. Elle enseigne actuellement à Hanken University, Helsinki (Finlande). 

 


prof. nadzw. dr hab. Remigiusz RYZIŃSKI

Filozof, kulturoznawca, pisarz. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował na Sorbonie pod kierunkiem Julii Kristevy. Napisał pracę doktorską poświęconą Fragmentom dyskursu miłosnego Rolanda Barthesa; w 2012 roku habilitował się na podstawie rozprawy o współczesnym francuskim feminizmie. Pracuje jako wykładowca akademicki w Warszawie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Stypendysta m.in. Rządu Francuskiego, Fundacji Schumana, Fundacji Nippon, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Stołecznego Warszawy. Redaktor publikacji poświęconych współczesnej kulturze i filozofii. Zajmuje się gender i queer. Jest feministą. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Tłumaczył Sartre’a, Eco i Kristevę. Wydał trzy książki akademickie oraz reportaż „Foucault w Warszawie”.

-----

Philosophe, historien de la culture, écrivain. Diplômé de l’Université des Jagellons. Il a étudié en Sorbonne sous la direction de Julia Kristeva. Sa thèse de doctorat porte sur Les Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes. En 2012, il a reçu l’habilitation à diriger les recherches, suite à son travail sur le féminisme français de la France contemporaine. Professeur, il enseigne aujourd’hui à Varsovie. Boursier entre autres du Gouvernement français, de la Fondation Schuman, de la Fondation Nippon, du ministre de la Culture et du Patrimoine national, de la ville de Varsovie. Editeur des publications consacrées à la culture et philosophie contemporaines. Il s’intéresse aux thèmes de gender et de queer. Il est féministe. Auteur de nombreux articles scientifiques publiés en Pologne et à l’étranger. Il a traduit Jean-Paul Sartre, Umberto Eco, Julia Kristeva. Il a publié trois ouvrages académiques et un reportage „Foucault w Warszawie” [Foucault à Varsovie].


 

dr Paweł Sękowski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i doktor historii nowożytnej i najnowszej Sorbonne Université Lettres.  Aktualnie adiunkt w Zakładzie Historii Polski Najnowszej Instytutu Historii UJ i kierownik projektu badawczego na temat działalności Międzynarodowej Organizacji do spraw Uchodźców (IRO) wobec dipisów i uchodźców z Polski po drugiej wojnie światowej (projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Sonata 10). Zainteresowania badawcze: społeczno-polityczna historia Polski i Francji po 1939 roku, historia ruchów migracyjnych, historia i socjologia imigracji, historia uchodźców. Ostatnie publikacje: "Les Polonais en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (1944–1949). Histoire d’une intégration" (Paris : Sorbonne Université Presses, 2019) oraz "Migrations, Migrants and Refugees in 19th–21st Centuries in the Interdisciplinary Approach – Selected Topics" („Prace Historyczne” 2019, nr 3 (146), pod red. Pawła Sękowskiego, Oliviera Forcade'a i Rainera Hudemanna).    

 

Docteur en histoire moderne et contemporaine de Sorbonne Université Lettres et docteur en sciences humaines (discipline : histoire) de l’université Jagellonne ; actuellement maître de conférences à l’Institut d’Histoire de l’université Jagellonne, il dirige le projet scientifique sur l'activité de l'Organisation internationale pour les Réfugiés (IRO) envers les déplacés et réfugiés de Pologne après la Seconde Guerre mondiale (projet financé par le Centre national de la Recherche polonais NCN). Intérêts de recherche: histoire sociale et politique de la Pologne et de la France dès 1939, histoire des mouvements migratoires, histoire et sociologie de l'immigration, histoire des réfugiés. Publications récentes: "Les Polonais en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (1944–1949). Histoire d’une intégration" (Paris : Sorbonne Université Presses, 2019) et "Migrations, Migrants and Refugees in 19th–21st Centuries in the Interdisciplinary Approach – Selected Topics" („Prace Historyczne” 2019, nr 3 (146), sous la dir. de Paweł Sękowski, Olivier Forcade et Rainer Hudemann). 

 dr Ewa SMUTEK-RUSEK

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk politycznych. Jej rozprawa doktorska dotyczyła znaczenia frankofonii w polityce zagranicznej Francji. Zainteresowania badawcze dotyczą Międzynarodowej Organizacji Frankofonii, polityki zagranicznej V Republiki, miejsca Francji w organizacjach międzynarodowych.

-----

Diplômée de l’Université de Varsovie, docteur en science politique. Sa thèse de doctorat est consacrée au rôle de la francophonie dans la politique étrangère de la France. Champs de recherche: Organisation Internationale de la Francophonie, la politique étrangère de la V République, la France au sein des organisations internationales.

 


dr Catherine SUSKI-GRABOWSKI

Absolwentka Uniwersytetu Paris-Sud we współpracy z ENS Cachan (genetyka molekularna), obroniła rozprawę doktorską na temat replikacji DNA na Uniwersytecie Paris-Sud. Prowadziła badania w Sloan Kettering Institute Cancer Center, w Newym Jorku, w Weatherall Institute of Molecular Medicine Cancer Research Oxford University i w Instytucie Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk, gdzie jest promotorem rozprawy doktorskiej. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-----

Diplômée de l'Université Paris-Sud en partenariat avec l’ENS Cachan (génétique moléculaire) elle soutient sa thèse sur le sujet de la réplication de l’ADN à l'Université Paris-Sud. Elle continue ses recherches au Sloan Kettering Institute, Cancer Center, à New York, Etats Unis, au Weatherall Institute of Molecular Medicine Cancer Research Oxford University, à Oxford, Grande Bretagne puis à l’institut de Biochimie et Biophysique, AcadémiePolonaise des Sciences, Varsovie Pologne, oùelle codirige une étudiante en thèse. Ses intérêts scientifiques se concentrent sur la réplication de l’ADN, et plus particulièrement sur les conséquences du manque de fidélité des polymérases pendant la réplication de l’ADN. Langues : Français, Polonais, Anglais. 

 


 

dr hab. Andrzej SZEPTYCKI

Adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Stały współpracownik dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”. W latach 2005 - 2009 analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Wykładał m.in. na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki (2015, 2016) oraz Uniwersytecie Panteon - Assas (2016). Jego zainteresowania badacze skupiają się na polityce wewnętrznej i zagranicznej Ukrainy, polityce zagranicznej Polski, sytuacji na obszarze poradzieckim i polityce wschodniej Unii Europejskiej. Ostatnio wydał książkę Ukraina wobec Rosji. Studium zależności (Warszawa 2013).

-----

Diplômé de l’Université de Varsovie et de l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV), ancien pensionnaire étranger à l’École Normale Supérieure (rue d’Ulm), professeur associé à l’Institut des relations internationales de l’Université de Varsovie, professeur invité à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) (2016, 2017), dans les années 2005 – 2009 chercheur à l’Institut polonais des affaires internationales (PISM), auteur de « La France ou l’Europe ? L’héritage du général de Gaulle dans la politique étrangère de la Ve République » (Varsovie 2005), « Ukraine envers la Russie. Etude de la dépendance » (Varsovie 2013) ainsi que de plusieurs articles sur la politique étrangère de la France, de la Pologne et de l’Ukraine et les problèmes de l’intégration européenne.

 


dr Ewa TARTAKOWSKY

Absolwentka Uniwersytetu Lyon 2, socjolog.  Pracę doktorską poświęciła uwarunkowaniom i funkcjom społecznym literatury migracyjnej na przykładzie twórczości literackiej pisarzy żydowskich pochodzenia maghrebskiego publikujących we Francji postkolonialnej. Jej zainteresowania naukowe związane są z sociologią i historią współczesną Żydów oraz z wykorzystywaniem przeszłości w sferze publicznej. Obecnie jest wykładowczynią na Sciences Po Paris oraz na wydziale nauk społecznych i ekonomicznych w Institut catholique de Paris. Jest autorką "Les Juifs et le Maghreb. Fonctions sociales d’une littérature d’exil" (Tours, Presses universitaires François Rabelais, 2016).  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-----

Docteure en sociologie de l’université Lyon 2. Sa thèse de doctorat était consacré aux conditions sociales et aux fonctions de la littérature d’exil à partir du cas de la production littéraire des écrivains d’origine judéo-maghrébine dans le contexte postcolonial de la France. Ses recherches portent sur les judéités contemporaines et les enjeux liés aux usages publics du passé. Elle enseigne actuellement à Science Po Paris et à la Faculté de sciences sociales et économiques de l’Institut catholique de Paris. Elle est l’auteure de "Les Juifs et le Maghreb. Fonctions sociales d’une littérature d’exil" (Tours, Presses universitaires François Rabelais, 2016).  

 dr Damien THIRIET

Absolwent Ecole Normale Supérieure, doktor historii. Obecnie jest naucwycielem w Liceum francuskim im. René Goscinnego w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii i religii (rozprawa doktorska nt. religii w środowiskach robotniczych zagłębi górniczych francusko-belgjiskich oraz górnośląskich w okresie międzywojennym), studia nad pamięcią (zaangażowanie w utrzymywanie miejsc pamięci niemiecko-polskich : administrowanie, koncepcja i redakcja strony internetowej poświęconej popularyzacji wiedzy „Miejsca pamięci, miejsca historii w Polsce” http://www.normalesup.org/~dthiriet ) oraz wykorzystanie informatyki w humanistyce.

-----

Ancien élève de l’École Normale Supérieure, est docteur en histoire. Il enseigne actuellement au lycée français René Goscinny de Varsovie. Ses centres d’intérêts sont l’histoire religieuse (thèse sur la religion des milieux ouvriers dans les bassins miniers franco-belges et haut-silésiens dans l’entre-deux-guerres), les études mémorielles (contributions aux lieux de mémoire germano-polonaise ; administration, conception et rédaction d’un site internet de diffusion des savoirs « lieux de mémoire, lieux d’histoire en Pologne » — http://www.normalesup.org/~dthiriet ) et l’utilisation de l’informatique en sciences humaines.


 

dr hab. Pierre-Frédéric Weber, prof. US

Germanista i historyk (Paris III – Sorbonne Nouvelle, 2003); doktor nauk w zakresie historii stosunków międzynarodowych (Paryż, 2006); doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie historii (Szczecin, 2017); profesor Uniwersytetu Szczecińskiego w Instytucie Historycznym.Zakres badań: stosunki Niemiec z krajami Europy Środkowej po roku 1945; stosunki polsko-francuskie; interakcje francusko-niemiecko-polskie w latach 1945-1989/90 oraz we współczesności; procesy normalizacyjne Wschód/Zachód; emocje (m.in. strach) w stosunkach międzynarodowych. Wybrane publikacje:
– Timor Teutonorum: Angst vor Deutschland seit 1945. Eine europäische Emotion im Wandel (Paderborn: Ferdinand Schöningh-Verlag, 2015),
– Cultures of fear in international relations: contribution to an historical sociology of emotions, J. Kleres & Y. Albrecht (eds.), Die Ambivalenz der Gefühle: über die verbindende und widersprüchliche Sozialität von Emotionen (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2015), s. 187-204,
– Le triangle RFA-RDA-Pologne (1961-1975): guerre froide et normalisation des relations germano-polonaises (Paris: L'Harmattan, 2007).

 

Germaniste et historien (Paris III – Sorbonne Nouvelle, 2003) ; docteur ès lettres en histoire des relations internationales (Paris, 2006) ; docteur habilité à diriger des recherches en sciences humaines, discipline histoire (Szczecin, 2007) ; professeur de l’Université de Szczecin à l’Institut d’Histoire. Domaines de recherche : relations de l’Allemagne et des pays d’Europe centrale depuis 1945 ; relations franco-polonaises ; interactions franco-germano-polonaises dans la période 1945-1989/90 et de nos jours ; processus de normalisation Est/Ouest ; émotions (notamment la peur) dans les relations internationales.Publications choisies :
– Timor Teutonorum : Angst vor Deutschland seit 1945. Eine europäische Emotion im Wandel (Paderborn : Ferdinand Schöningh-Verlag, 2015),
– Cultures of fear in international relations : contribution to an historical sociology of emotions, J. Kleres & Y. Albrecht (édit.), Die Ambivalenz der Gefühle: über die verbindende und widersprüchliche Sozialität von Emotionen (Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2015), p. 187-204,
– Le triangle RFA-RDA-Pologne (1961-1975) : guerre froide et normalisation des relations germano-polonaises (Paris: L'Harmattan, 2007).

 


 

Irena WINDYGA-JASTRZĘBSKA

Doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Socjolog, dyplomowana specjalistka ds. zatrudnienia, a także w zakresie ekspertyzy społeczno-obyczajowej. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat postaw wobec pracy Polaków przynależących do różnych społeczności wyznaniowych. Zainteresowania naukowe: socjologia religii i wielokulturowości. Języki: francuski, niemiecki, angielski.

-----

Doctorante à l’Institut de sciences sociales appliquées de l’Universitéde Varsovie. Sociologue, spécialiste certifiée de l’emploi et de l’expertise sociale. Elle prépare sa thèse de doctorat sur les attitudes des Polonais de différentes communautés religieuses envers le travail. Les champs de recherche: la sociologie de la religion et du multiculturalisme. Langues: français, allemand, anglais.

 

 

 


Anna WÓJCIK

Asystentka badawcza w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską o prawnej regulacji pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej w ramach międzynarodowego projektu badawczego Memory Laws in European and Comparative Perspectives (MELA) finansowanego z grantu Komisji Europejskiej HERA 2016-2019. Prowadzi porównawcze badania w obszarach prawa międzynarodowego, prawa europejskiego i praw człowieka. Ukończyła Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji, Kolegium Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych i Społecznych) oraz Uniwersytet Środkowoeuropejski (Socjologia i Antropologia Społeczna). Studiowała też na Sorbonne Paris-IV.

-----

Chercheuse assistante au Centre des droits de l’homme de l’Institut de sciences juridiques de l’Académie Polonaise des Sciences à Poznań où elle prépare sa thèse de doctorat sur la régulation légale de la mémoire en Europe centrale et orientale dans le cadre du projet de recherche Memory Laws in European and Comparative Perspectives (MELA) subventionné par le programme de la Commission Européenne HERA 2016-2019. Elle mène des études comparatives dans le domaine du droit international, du droit européen et des droits de l’homme. Diplômée de l’Université de Varsovie (Faculté de droit et d’administration, Collège d’Études Individuelles en sciences humaines et sociales) et de l’Université d’Europe centrale (Sociologie et Antropologie socjale). Boursière de l’Université Paris-IV Sorbonne.

 


dr Małgorzata ZAWADZKA 

Absolwentka Instytutu Romanistyki oraz Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Rozprawę doktorską zatytułowaną „Jean Cocteau: le poète face aux arts plastiques” obroniła w 2013, rok później praca ukazała się nakładem Wydawnictw UW. Obecnie pracuje jako kustosz w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, gdzie zajmuje się naukowym opracowaniem zbiorów ikonograficznych, oraz wykłada literaturę w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku. Szczególnie interesuje się związkami literatury i sztuk plastycznych oraz historią fotografii, jest autorką książek i artykułów na ten temat, a także kuratorką wystaw. W wolnych chwilach lubi obserwować miasto, jeździć na rowerze i eksperymentować w kuchni.

-----

Diplômée de l’Institut d’études romanes et de l’Institut de l’histoire d’art de l’Université de Varsovie, docteure en sciences humaines dans le domaine d’études littéraires. Sa thèse de doctorat intitulée „Jean Cocteau : le poète face aux arts plastiques”, soutenue en 2013 a été publiée aux éditions de l’Université de Varsovie. Actuellement, elle est responsable d’expositions au Musée d’Anne et Jarsolaw Iwaszkiewicz à Stawiska, où elle s’occupe des ressources iconographiques. Elle enseigne la littérature à l’Institut d’études romanes de l’Université de Bialystok. Elle s’intéresse tout particulièrement aux relations entre littérature et arts plastiques, ainsi qu’à l’histoire de la photo. Elle est auteure de livres et d’articles dans ce domaine, curatrice d’expostions. En temps libre, elle aime observer la ville, faire du vélo et expérimenter à la cuisine.

 


Clara ZGOŁA

Absolwentka Kolegium MISH UW, eseistka i kulturoznawczyni, członkini Pracowni Studiów Miejskich i Réseau de Jeunes Chercheurs en Histoire Culturelle de l’Université Sorbonne Nouvelle Paris III. Doktoryzuje się w Centre de Recherches sur les Arts et le Langage Centre National de la Recherche Scientifique/École des Hautes Études en Sciences Sociales-Paris oraz w Zakładzie Antropologii Słowa Instytutu Kultury Polskiej UW. Główne obszary badawcze: kulturowe teorie literatury, gatunki intermedialne, hybrydowe, referencyjne, historia współczesnej kultury francuskiej, kulturowe studia miejskie, estetyka, twórczość kobiet w perspektywie badań nad płcią i postkolonializmem. Współorganizatorka blisko dziesięciu konferencji o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, w Polsce i zagranicą. Autorka rozdziałów w recenzowanych monografiach, licznych artykułów przyjętych do druku lub opublikowane na łamach krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, współredaktorka książek naukowych Foucault: źródła//ujścia i Cultures en marges. Była wykonawcą w projekcie NPRH ,,Topo-grafie: miasto, mapa, literatura” pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Karpowicz (11H 13 0175 82). Jest kierownikiem projektów indywidualnych NCN Etiuda (2017/24/T/HS2/00064)„Paryskie tożsamości współczesnych powieściopisarzy francuskich”– od drugiej poł. XX wieku do współczesności” i NCN Preludium (2015/19/N/HS2/03483) „Literackie praktykowanie miasta”, a także współkierownikiem (z dr hab. Annick Louis) międzynarodowego projektu badawczego poświęconego archiwom – ,,Les écritures des archives”. Stypendystka m.in. Prezydenta Miasta Poznania (2006), Rządu Francuskiego (2014),Zentrum für Interkulturelle Studien Mainz(2015), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016). Wykształcenie uzupełniające (stypendia, staże badawcze, międzynarodowe szkoły letnie, wybór): Université Sorbonne(2010), Université Libre de Bruxelles (2014), Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2015), Institut Mémoires de l'Édition Contemporaine (2015), Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy (2016), Université de Toulouse Jean Jaurès (2016), Uniwersytet Karola w Pradze (2017),Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (2017). Invited scholarUniversity of California, Berkeley (French Department/Global Urban Humanities, 2017/2018).

-----

Diplômée d’études culturelles (summa cum laude), a suivi un cursus interdisciplinaire d’excellence au Collège d’Études Individuelles en sciences humaines et sociales (MISH UW) et a étudié l’Université Sorbonne (Lettres Modernes). Elle a bénéficié de plusieurs bourses d’excellence (Prix du Ministre de la science et de l’enseignement supérieur, Bourse du gouvernement français, bourses d’excellence pour les meilleurs étudiants/doctorants, contrat doctoral, Ier prix au concours général du français/histoire), et de séjours de recherche à l’étranger (Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Université Libre de Bruxelles, La Sapienza, IMEC, University of Warsaw, Charles University, University of Sofia, CEFRES, Invited scholar at UC Berkeley), a enseigné l’anthropologie culturelle et linguistique (M1/M2), codirigé le séminaire « Recherches dans les arts » (SID CRAL), a participé à une quarantaine de colloques, journées d’étude et congrès (inter)nationaux, notamment en France, Grande Bretagne, Allemagne, Italie, Belgique, Pologne, Bulgarie, et en a co-organisé une dizaine, à l’EHESS, l’Université de la Sorbonne Nouvelle, l’Université de Cambridge, l’Université de Varsovie et à Zachęta-Galerie Nationale d’Art. Est auteure de plusieurs articles parus dans des revues scientifiques à comité de lecture et de contributions à des ouvrages collectifs, dédiés à l’autofiction, à la littérature urbaine et à l’art contemporain (une quarantaine de publications en tout). Elle a récemment codirigé les ouvrages Les sources et les sillages de la pensée foucaldienne et Les cultures en marge(s). Elle a été membre du projet "Topographies : city, map, literature" (NPRH réf. 11H 13 0175 82, 2014-17, dir. A. Karpowicz), est chef des projets ; "Literary Explorations of the City" (NCN réf. 2015/19/N/HS2/03483, 2016-18), "Parisian Identities of Contemporary French Novelists" (NCN réf. 2017/24/T/HS2/00064, 2017-18), et du projet international dédié aux « Écritures des archives » (avec A. Louis, Columbia University/EHESS/UW, 2017-18). Membre du Laboratoire d’études urbaines et du Réseau de Jeunes Chercheurs en Histoire Culturelle (Paris III). Actuellement, elle termine une thèse en cotutelle (et prépare deux livres) portant sur « Les identités urbaines des romanciers parisiens de l’après-guerre jusqu’à l’extrême contemporain » au Centre de Recherches sur les Arts et Langage CNRS/EHESS et à l’Institut de Culture Polonaise, Université de Varsovie.

 


dr Justyna ZYCH 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka filologii polskiej oraz filologii romańskiej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH). Część studiów odbyła na Université Paris IV-Sorbonne; przebywała także na stypendium badawczym na Université de Genève. Obecnie adiunkt w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” na Uniwersytecie Warszawskim; w latach 2014–2016 visiting professorna University of Toronto. Jej rozprawa doktorska pt. "L’influence de la psychanalyse sur la critique littéraire en France (1914-1939)", którą obroniła w Instytucie Romanistyki UW w 2014 r., ukazała się w tym samym roku nakładem Wydawnictw UW. Współredagowała tom zbiorowy "Palingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku" (Warszawa 2014); jest autorką licznych artykułów poświęconych literaturze polskiej i francuskiej oraz glottodydaktyce kulturowej. Zainteresowania badawcze: zagadnienie inności kulturowej, współczesna powieść polska i francuska, psychoanaliza w badaniach literackich, glottodydaktyka kulturowa, topika Warszawy. Języki: francuski, angielski, hiszpański, włoski. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-----

Docteure ès lettres, diplômée de l’Université de Varsovie en lettres modernes polonaises et françaises, dans le cadre d’Études Individuelles et Interdisciplinaires en Sciences Humaines (MISH) ; elle a effectué une partie de ses études à l’Université Paris-IV Sorbonne ; elle a également obtenu une bourse de recherche de l’Université de Genève. À présent, maître de conférences dans le Centre de la Langue et de la Culture Polonaises pour les Étrangers « Polonicum » à l’Université de Varsovie ; dans les années 2014–2016, professeure invitée à l’Université de Toronto. Sa thèse de doctorat, intitulée "L’influence de la psychanalyse sur la critique littéraire en France (1914--1939)" et soutenue à l’Université de Varsovie en 2014, a été publiée, la même année, aux Éditions de l’Université de Varsovie. Elle a également codirigé le livre "Palingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku" (Varsovie 2014) et elle a écrit de nombreux articles sur la littérature polonaise et française, ainsi que sur l’enseignement de civilisation en classe de langue étrangère. Domaines de recherche : la question d’altérité culturelle, le roman contemporain polonais et français, la psychanalyse dans la recherche littéraire, la méthodologie d’enseignement de la civilisation, la topique de Varsovie. Langues : français, anglais, espagnol, italien. 

 
FaLang translation system by Faboba